MENU
Головна » Файли » Модулі ТО

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ 1
12.05.2015, 11:01

1. Що означає термін «економіка»?

а) сукупність господарюючих суб’єктів;

б) мистецтво ведення господарства;

в) розвиток суспільного виробництва.

2. До етапів становлення туризму не відносять:

а)  елітарний туризм і зародження масового туризму;

б)  початок становлення масового туризму;

в) масовий туризм;

г) загальний туризм.

3. Який чинник у XIX ст. сприяв доступності подорожей і розвитку організованого туризму?

а) поява та розвиток пароплавства;

б) поява залізничного транспорту;

в) збільшення кількості заможних людей;

г) вірними є відповіді 1 і 2.

4. В якому році був прийнятий Закон України “Про туризм”?

а). 1985;

б). 1995;

в). 2003;

г)  1997

5. Яке з визначень поняття “тур” є правильним?

а) подорож людей країною за визначеним маршрутом;

б) розроблена турагентом програма заходів для подорожі людей;

в) цілеспрямована подорож людей за визначеним маршрутом у конкретні терміни тривалістю понад 24 години, але не більше одного року;

г) програма заходів лікувально-оздоровчого і пізнавального характеру тривалістю понад 24 години.

6. Згідно з ЗУ «Про туризм» туристичний продукт визначається як:

а) певний процес комплектування туристичних послуг згідно з вимогами ринку;

б) попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше двох послуг, що реалізуються за визначеною ціною;

в) узгоджений з попитом комплекс туристичних послуг за визначеною ціною;

г) розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше трьох послуг визначеного характеру.

7. Об'єктом планування є:

а) Земля як планета Сонячної системи;

б) туристична фірма;

в) будь-яка організаційна система, відкрита для взаємодії. +

8. Основна мета планування:

а) ефективне управління підприємством;

б) забезпечення пропорційного та динамічного розвитку в майбутньому;

в) організація виробництва.

9. Реактивне планування базується на:

а) аналізі сучасного стану речей;

б) досвіді минулих років;

в) знанні майбутнього.

10. Преактивне планування туристичного продукту – це:

а) планування туристичного продукту, зорієнтоване на минуле;

б) планування туристичного продукту, зорієнтоване на розвиток та удосконалення виробництва турпродукту не тільки відповідно до ринкового попиту, а й випереджаючи його;

в) орієнтація планування на сучасний асортимент та якість туристичного продукт;

г) вид планування, сутність якого полягає у визначенні бажаного майбутнього і пошуку реальних шляхів його досягнення.

11. До найбільш прийнятних методів планування реалізації туристичного продукту відносять:

а) економіко-статистичний;

б) нормативний;

в) метод еластичності;

г) всі відповіді правильні.

12. Регулювання розвитку туристичної індустрії на державному рівні необхідне з метою:

а) збільшення валового національного доходу від рекреаційно-туристичної діяльності;

б) зменшення кількості туристів, які надають перевагу відпочинку за кордоном;

в) захисту прав споживача туристичних послуг;

г) всі відповіді правильні.

13. Бізнес-план складається з основних частин:

а) передмови;

б) основної частини;

в) маркетингового розділу.

14. Планування виробничої діяльності туристичного підприємства - це:

а) планування на довгострокову перспективу забезпечення турпродукту попитом;

б) передбачення і програмування на малу, середню та велику перспективи обсягів виробництва туристичних послуг і комплектування турпродукту та розрахунок результатів від його реалізації;

в) передбачення і програмування на короткостроковий  період обсягів виробництва туристичних послуг та розрахунок результатів від їх реалізації;

г) передбачення можливих обсягів реалізації турпродукту і послуг з урахуванням вимог ринку.

15. При розробленні програми виробництва туристичних послуг і комплектування турпродукту застосовуються показники:

а) натуральні і вартісні;

б) абсолютні і відносні;

в) кількісні і якісні;

г) нормативні і стандартні.

16. До розділів виробничої програми туристичного оператора не відносять:

а) завдання з підвищення якості турпродукту та послуг;

б) план ресурсного забезпечення виробничої програми;

в) завдання з розробки інноваційності туристичного продукту;

г) план кооперування туроператора з постачальниками туристичних послуг і ресурсів.

17. Договором на туристичне обслуговування є:

а) ваучер;

б) турпакет;

в) ліцензія на туристичну діяльність туроператора;

г) правильна відповідь не зазначена.

18. Туристичний потік – це:

а) постійне прибуття туристів у країну (регіон) або виїзд туристів за кордон за певний період часу.

б) загальна чисельність населення країни (регіону) за той самий період;

в) індустрія виробництва і надання послуг туристам.

19. Засоби розміщення подорожуючих  виділяються на такі види:

а)  колективні;

б) індивідуальні;

в) приватні;

г)  державні.

д) сумісні

20. Відповідно до Закону України “Про туризм” туристом вважається той, хто здійснює подорож терміном:

а)  від 1 години до невизначеного терміну;

б)  від 1 години до 1 року;

в) від 24 годин до 1 року;

г) від 12 годин до невизначеного терміну.

21. До підприємств розміщення туристів готельного типу відносять:

а) туристичні комплекси;

б) санаторні комплекси;

в) гуртожиток;

г) яхта;

д) ротель

22. Формує, просуває на ринок, а інколи й реалізує комплекс туристичних послуг:

а) туроператор;

б) турагент;

в) турфірма

23. Завдання економіки, як науки це:

а) розробка ряду економічних проблем та шляхи їх подолання;

б) послідовне виконання планів господарського будівництва;

 в) кризовий стан економіки

24. Що є натуральним показником експлуатаційної програми:

а) кількість місце-днів;

б) місткість,;

в) пропускна спроможність

25. Тимчасовий виїзд громадян конкретної країни з постійного місцепроживання в межах національних кордонів тієї самої країни для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять спортом і в інших туристичних цілях - це туризм:

а) в'їзний;

б) виїзний;

в) міжнародний;

г) внутрішній.

26. Туристична індустрія в цілому – це:

а) сукупність засобів розміщення та перевезення туристів, об'єктів харчування, розважального, пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого призначення, туристичних операторів і турагентів, екскурсійних бюро;

б)  сукупність засобів розміщення та перевезення туристів;

в) сукупність засобів розміщення та перевезення туристів, туристичних операторів і тур агентів.

27. Документ, в якому встановлюються конкретні умови надання і споживчі властивості туристичної послуги, — це:

а) туристська путівка;

б) договір продавця туру з клієнтом;

в) ваучер;

г) квитанція до прибуткового ордера.

28.  Нормативним показником вважається 10 готельних місць на:

а) 1000 жителів;

б) 100 жителів;

в) 1500 жителів

29. До основних засобів розміщення відносяться:

а) мотелі;                        г) кемпінги;

б)  готелі;                         д) турбази.

в)  ротелі;

30. Місія підприємства:

а) прибуток;

б) задоволення споживачів;

в) ефективність виробництва

31. Туроператорська діяльність – це:

а) діяльність з формування туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем;

б) діяльність з формування та просування туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем;

в). діяльність з формування, просування та реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем;

г) діяльність з реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем.

32. Дестинація в туризмі розглядається як:

а) територія, на якій пропонується певний набір послуг, що відповідають попиту туриста на перевезення, ночівлю, харчування, відпочинок, розваги;

б) можливість ночівлі та харчування з відповідним рівнем обслуговування;

в) система виробництва і споживання послуг, необхідних для задоволення потреб туристів;

г). всі відповіді вірні.

33. Основні виробничі фонди:

а) використовуються у незмінній натуральній формі;

б) повністю переносять свою вартість за один виробничий період;

в) активно не використовуються;

г) переносять свою вартість на вартість продукції частинами протягом усього терміну служби;

д) використовують у виробництві тривалий період.

34. До першої групи основних виробничих фондів відносять:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої;

б) автомобільний транспорт;

в) меблі, побутові електронні  прилади;

г)  офісне обладнання, телефони, комп’ютери.

35. До активної частини основних фондів відносяться:

а) машини, устаткування, передавальні пристрої;

б) комп’ютерні засоби, виробничий інвентар;

в) споруди;

г) інвентар.

36. Початкова вартість основних фондів складається з:

а) ціни основних фондів;

б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію;                                 

в) витрат на придбання та транспортування і монтаж;

37. Фондоозброєність – це відношення:

а)  середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

б) обсягу випуску продукції до середньорічної чисельності робітників;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів г) амортизаційних відрахувань

38. Процентне співвідношення окремих видів фондів у їх загальній вартості – це…

а) структура основних фондів

б) структура собівартості

в) рівень рентабельності

39. Амортизація — це:

а) процес відшкодування зношення основних фондів;

б) процес відшкодування зношення оборотних фондів;

в) процес відшкодування зношення виробничих фондів.

40.  Фізичний знос основних фондів – це:

а) поступове перенесення їх вартості на собівартість випущеної продукції;

б) втрата частини вартості фондів під впливом науково – технічного прогресу;                                 

в) матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають відповідати необхідним  вимогам

41. Оборотні кошти підприємства – це:

а) сукупність грошових коштів, які призначені для виробництва товарів і послуг;

б) сукупність грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні фонди і фонди обігу;

в) сукупність грошових коштів для ефективної діяльності;

г)  сукупність грошових коштів для забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.

42. Оборотні кошти підприємства мають:

а) лише матеріально-речову форму;

б) лише вартісну форму;

в) матеріально-речову та вартісну форми;

г)  матеріально-речову, вартісну та товарну форми.

43.Напівфабрикати власного виготовлення – це:

а) предмети праці, що їх повністю оброблено у даному виробничому підрозділі підприємства, або які потребують дальшої обробки в інших підрозділах.;

б) предмети праці обробку яких не завершено підприємством.;

в) предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства.

44. Які показники характеризують оборотність оборотних засобів:

а) коефіцієнт використання матеріалу;

б) коефіцієнт оборотності;

в) питома матеріаломісткість;

г) період обороту;

д) сума реалізованої продукції на 1 грн. оборотних засобів

45. Показник що показує ту кількість днів, на яку припадає  один оборот  оборотних засобів – це:

а) тривалість одного обороту;

б) рентабельність оборотних засобів;

в) коефіцієнт обороту.

46. До стадій кругообігу оборотних коштів не відносять:

а) грошову;

б) виробничу;

в) товарну;

г)  інвестиційну.

47. За сферою обігу оборотні кошти поділяються на:

а) оборотні фонди і фонди обігу;

б) виробничі запаси, незавершене виробництво;

в) власні і залучені;

г)  нормовані і ненормовані .

48. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує:

а) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період часу;

б) за який період часу до підприємства повертаються його оборотні кошти у вигляді виручки від реалізації послуг;

в) величину оборотних коштів за відповідний звітний період;

г)  витрати оборотних коштів для отримання 1 грошової одиниці реалізований послуг.

49. За джерелами фінансування оборотні кошти поділяються на:

а) власні та залучені;

б) стійкі пасиви та активи;

в) нормовані та ненормовані;

г)  короткострокові та довгострокові.

50. Інвестиції це:

а) довгострокові вкладення капіталу в туристичну (підприємницьку) діяльність з метою отримання прибутку;

б) капітал у комерційну діяльність;

в) вкладення капіталу за кордоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Модулі ТО | Додав: golovkoluydmila
Переглядів: 214 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar