MENU
Головна » Файли » Модулі ТО

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2
12.05.2015, 11:03

1. Трудові ресурси – це

а) частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми  даними відповідає певній сфері  діяльності;

б) сукупність природних елементів, які можуть бути використані людиною;

в) ті що використовуються один виробничий цикл

2. Сукупність працівників, які мають необхідний фізичний розвиток, знання і практичні навички для якісного і своєчасного виконання передбачених технологією робіт у сфері туристичної діяльності – це:

а) трудовий колектив;

б) персонал підприємства;

в) кадри підприємства;

г) трудові ресурси.

3. Постійні працівники – це:

а) ті які є членами підприємства або прийняті на роботу по найму на тривалий термін без його точного визначення.

б) ті, яких зараховують до складу трудового колективу тимчасово на термін до двох місяців;

в) ті, яких зараховують до складу трудового колективу на термін від двох до шести місяців для виконання сезонних робіт

4. Винагорода, яку власник виплачує працівникові за виконану роботу:

а) премія;

б) зарплата;

в) доплата.

5. Які документи створюються при прийомі на роботу?

а) карти компетенції та кваліфікаційні карти;

б) рекомендації з попереднього місця роботи;

в) трудовий договір;

г) генеральна угода.

6. Основна заробітна плата являє собою:

а) винагороду за виконану роботу відповідно до норм праці, тарифних ставок і посадових окладів;

б) винагороду за виконану роботу відповідно до вимушених простоїв;

в) винагороду за трудові успіхи

7. Додаткова заробітна плата визначається у процентах від:

а) основної заробітної плати;

б)  премій;

в) суми основної заробітної плати і премій;

г)  цільових витрат.

8. Види стимулів.

а) примушення;

б) матеріальне заохочення;  

в) моральне заохочення;

г) покарання

9. Моральне заохочення – це:

а ) стимули, спрямовані на задоволення духовних і моральних потреб людини.;

б)  стимул у матеріально-грошовій формі;

в)  адміністративні методи примушування.

10. Примушення – це:

а) догана; 

б) звільнення з роботи;

в) премія з прибутку;

г) заробітна плата.

11. Персонал підприємства поділяється на категорії:

а)  керівники;                             

б) спеціалісти;                   

в) службовці;                     

г)  прибиральниці;

д) економісти;

є) робітники  

12. Назва чисельності працівників, що знаходиться на робочих місцях, відповідно до режиму роботи підприємств.

а) премія;

б) явочна; 

в) доплата

13. Показник, який характеризує ефективність використання робочої сили:

а) продуктивність праці;

б) коефіцієнт використання трудових ресурсів;

в) трудоємкість праці

14. Трудомісткість продукції  визначається за формулою:

а) t. = Q /  Т;       б)  t. = Q /  Чср;       в) t = Т / Q;     

15. Собівартість турпродукту – це

а) сукупність операційних витрат турпідприємства за поточний період;

б) витрати турпідприємства на реалізацію турпродукту;

в) сукупність витрат на формування та реалізацію турпродукту, що виражається в грошовій формі;

г) витрати на формування турпродукту туристичним підприємством.

16. До витрат туристичної фірми входять:

а) витрати на заробітну плату персоналу;

б) оренду службового приміщення;

в) зв'язок, електроенергію, комунальні послуги;

г) амортизацію устаткування;

д) виготовлення продукції;

є) маркетинг, рекламу, відрядження;

 ж) представницькі заходи, сплату внесків, зборів, податків та ін.

17. Постійні витрати – це:

а) витрати, що залишаються незмінними при зміні обсягів реалізації турпродукту;

б) витрати що змінюються від обсягу реалізації турпродукту.

18. Сума грошових засобів, отриманих за виготовлення продукції, виконання робіт і наданих послуг – це:

а) чистий прибуток;

б) виручка від реалізації турпослуг;

в) податок на додану вартість

19. Грошовий вираз вартості товару (послуг) це :

а) собівартість;

б) ціна;

в) рентабельність

20. Визначте фактори, які впливають на зростання ринкових цін на послуги гостинності для вітчизняних туристів:

а) перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту;

б) зниження рівня забезпечення грошових доходів населення товарною масою;

в) стабільність рівня доходів населення.

21. Туристичний мультиплікатор – це:

а) показник, що відображає вплив туризму на економіку країни;

б) коефіцієнт прямого впливу туризму на соціальну та економічну сферу даної галузі на федеральному та регіональному рівнях;

в) коефіцієнт непрямого впливу туризму на соціальну та економічну сферу даної галузі на федеральному та регіональному рівнях;

г) показник, що характеризує додатковий обсяг продажів в результаті збільшення туристичних витрат;

22. Вартість путівки містить наступні статті:

а) вартість проїзду, трансферу, оформлення візи, страхування;

б) вартість харчування, проживання, екскурсійної програми;

в) вартість розваг, сувенірів, зв’язку;

г) правильні відповіді 1 і 2.

23. Ціна туристичної путівки більше від її собівартості на:

а) величину витрат і доходу туристичної фірми;               

б)  вартість проїзду і трансферу;

в) вартість оформлення візи;

г) правильні відповіді 1 і 2.

  1. До функцій ціни не відносять:

а) розподільчу,

б) стимулюючу;

в) товарну;

г) інформаційну.

25 На ціну турпродукту впливають такі фактори:

а) транспортний засіб, що використовується;

б) кон’юнктура ринку турпослуг;

в) ефективність реклами;

г) всі відповіді вірні.

26. При встановленні відпускної вартості пакета туристичних послуг і ціни туру використовуються два варіанти ціни:

а) оптові і роздрібні;

б) диференційовані та недиференційовані;

в) «нетто» і «брутто»;

г) комерційні і агентські.

27. Вільні ціни – це:

а) ціни, що їх визначає підприємство самостійно;

б) ціни, що встановлює держава на ресурси;

в) ціни, зафіксовані в контрактній угоді;

г) ціни продажу, за якими реалізуються окремі турпослуги

28. Структура ціни туристичного продукту включає такі основні елементи:

а) собівартість;

б) прибуток;

в) рентабельність;

г)  знижки і надбавки;

д)  комісійні чи націнка і податки.

29. Значення ціни в тому, що вона:

а) дозволяє повернути вкладені кошти і реалізувати потенціал прибутку;

б) визначає грошові витрати, які має понести покупець.;

в) стимулює попит на турпослуги;

г) встановлює за домовленістю між підприємством та споживачем.

30. Ціна, що встановлюється за домовленістю між підприємством, яке виробляє та продає туристичний продукт(послуги) та споживачем називається:

а) договірною; 

б) гуртовою;

в) роздрібною.

31. Ціна туру  залежить від:

а) виду турів;

б) від чисельності туристів;

в) якості обслуговування;  

г) вікового складу туристів;

д) всі відповіді вірні.

32. Ціна туру повинна :

а) покривати видатки на його організацію і реалізацію;

б)  приносити певний прибуток ;

в) давати можливість для розвитку;

г) сплачувати податки у бюджет;

д) всі відповіді вірні.

33. Пакет послуг, розрахований на групу людей, до якої входять як туристи, так і особи, що їх супроводжують - це:

а) туристичний продукт;

б) туристична угода;

в) туристична послуга.

34. Метод  нормативної калькуляції включає в себе:

а) витрати людей, супроводжуючих групу з маршруту.

б) витрати на утримання й експлуатацію устаткування;

в) витрати на рекламу;

г) витрати на збут туристичної продукції.

35. Використовують  слідуючи  градації ціни:

а) низькі несезонні ціни ;

б) середні міжсезонні ціни;

в) постійні ціни сезону;

г) високі ціни сезону;

д) максимальні ціни сезону «пік”.

36. Агентські знижки коливаються від :

а) 1-10 %;

б) 1-15%;

в) 1-20%.

37. Підприємства готельного господарства сплачують специфічний місцевий збір до місцевих бюджетів:

а) податок на імпортні послуги;

б) готельний збір;

в) збір на будівництво.

38. Якщо ціна не міняється, то рентабельність можна збільшити за рахунок чого?

а) збільшення обсягу реалізованої продукції і збільшенню собівартості;
б) зниження собівартості без збільшення обсягу реалізованої продукції

39. Відсоток агентської винагороди турагентів збільшується після продажу:

а)  5 одиниць турпродукту;

б) 10 одиниць турпродукту; 

в) 15 одиниць турпродукту

40. Мито - це:

а) податок на імпортні, експортні та транзитні товари і послуги;

б) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари;

в) основний вид непрямих податків і форма мобілізації доходів у бюджет;

г) специфічний місцевий збір до місцевих бюджетів.

41. Ставки готельного збору в Україні встановлюються у розмірі:

а). 5-10%;

б) 10-20%;

в) 20-30%;

г) 30-40%.

42. До видів мита не відносять:

а) фіскальне;

б) протекційне;

в) преференційне;

г) монопольне.

43. Знижка - це:

а) тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам).

б) винагорода за виконання визначених послуг, пов'язаних з кінцевою реалізацією турпродукту;

в) ціна, зафіксована в контрактній угоді.

44. Агентська винагорода за виконання визначених послуг, пов'язаних з кінцевою реалізацією турпродукту - це:

а). знижка;

б) надбавка;

в) акція.

45. Які показники характеризують розвиток туризму в Україні:

а) виручка фірми та підприємств від продажу туристам послуг і товарів;

б) підвищення ціни реалізації турпродукту;

в) підвищення продуктивності праці працівників.

46. Доход туристичних підприємств формується за:

а) рахунок виручки від реалізації туристичного продукту та окремих послуг організованим і неорганізованим поодиноким туристам або туристичним групам;

б) рахунок цінової політики;

в) рахунок витрат на туристичні послуги.

47. Після сплати податку на прибуток залишається:

а) нульовий прибуток ;

б) балансовий прибуток;

в) чистий прибуток.

48. Чистий прибуток:

а) це загальна сума прибутку підприємства за всіма  видами виробничої і невиробничої діяльності;

б) за величиною завжди відповідає валовому прибутку підприємства;

в) це валовий (балансовий) прибуток за мінусом першочергових платежів до бюджету

49. Суть показників рентабельності – це:

а) визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу;

б) визначення ефективності грошових коштів за певний період часу;

в) визначення прибутковості суб’єкта господарювання;

г) визначення розміру цільового прибутку підприємства.

50. Прибутковість підприємства це:

а) рентабельність;

б) ефективність;

в) товарність

51. Яку формулу використовують для обчислення рентабельності продукції (послуг)?

а) Рн = (Пр/Ср)100; 
б) Рн = Пр(Ср/100);
в) Рн = (Ср/Пр)100
52. Рентабельність використання трудових ресурсів характеризує:

а) величину прибутку для забезпечення нормальної роботи працівників;

б) величину прибутку, яку забезпечує підприємству один середньообліковий працівник;

в) ефективність фонду оплати праці в розрахунку на одного працівника;

г) ефективність роботи підприємства за певний період часу з використанням всіх наявних працівників.

53.Резервом збільшення доходів у туристичної фірми є:

а) розширення набору додаткових послуг;

б) строки проведення капітального та поточного ремонтів;

в) збільшення обсягу туристичних  послуг;

г) розширення матеріально технічної бази готелів

54. Основними шляхами збільшення прибутку на підприємстві є:

а) підвищення продуктивності праці;

б) зростання виробництва і реалізації послуг;                                 

в) зниження собівартості послуг;

г) поліпшення якості послуг;

д) розширення асортименту;

е) підвищення фондовіддачі.

55. Прибуток, який залишається у розпорядженні турпідприємства,  може бути використаним на:

а) розвиток підприємства;

б) стимулювання праці працівників підприємства;

в) оплату поточних витрат підприємства;

г) виплату дивідендів за цінними паперами

56. Розрахунок показників рентабельності туристичних підприємств залежить від:

а) виду їх діяльності;

б) від кількості працівників;

в) ефективності поточний витрат підприємства.

57.  Підприємство вважається рентабельним:

а) доходи від реалізації продукції чи послуг перекриваються витратами;

б) доходи від реалізації продукції дорівнюють витратам;

в) доходи від реалізації продукції зіставляється витратам.

 

 

 

Категорія: Модулі ТО | Додав: golovkoluydmila
Переглядів: 197 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar