MENU
Головна » Файли » Законодавчі документи

АГЕНТСЬКА УГОДА
12.05.2015, 12:20

АГЕНТСЬКА УГОДА

м. Київ                                                                         “________”________________2013 року


ТОВ «Аеротревел Клуб”, ліцензія Державного Агентства України з Туризму та Курортів АЕ №185645 від 16.01.2013, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі  директора Черкесової К.В., який діє на підставі Статуту, у подальшому – Туроператор, з одного боку, та ______________________________________________________________________________________________________, ліцензія Державної Туристичної Адміністрації України №_________________________________від _______________________, в особі ______________________________________________________________________, який діє на підставі ___________________________________________, у подальшому – Турагент, з іншого боку, уклали цю Агентську Угоду (далі Угода) про наступне:

I. Предмет угоди

  1. Турагент за дорученням та в інтересах Туроператора за винагороду здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператора, а саме: укладає договори на туристичне обслуговування з третіми особами (туристами) на реалізацію туристичного продукту, наданого Туроператором.

Договори з туристами Турагент укладає самостійно від свого імені.

  1. Туроператор забезпечує виконання укладених Турагентом за цією Угодою договорів на туристичне обслуговування з туристами (далі Договір) на визначених у Заявках (Додатках) умовах.

1.3. Туроператор надає Турагенту інформаційні послуги, пов’язані з наданням туристичних послуг.

1.4. Туроператор і Турагент підтверджують свою правоздатність на укладення договорів, передбачених п.1.1 цієї Угоди, а також право на організацію, забезпечення та реалізацію туристичного продукту, що підтверджується положеннями їх Статутів та Ліцензіями Державної Туристичної Адміністрації України.

1.5. Визначення термінів “Туроператор”, „Турагент”, „Турист”, “туристична послуга”, “туристичний продукт”, “ваучер” відповідає визначенням цих понять в Законі України “Про туризм”.

II. Інформація про туристичні послуги

2.1. Туристичні послуги, які складають турпродукт, що надається Туроператором туристам Турагента, мають відповідати умовам (вимогам), визначеним у Заявці Турагента. На кожну поїздку (тур) складається окрема Заявка до цієї Угоди. Заявка вважається додатком до цієї Угоди.

III. Розрахунки за Угодою

3.1. Для виконання укладених договорів з туристами Турагент зобов’язаний перерахувати Туроператору кошти у розмірі, визначеному в рахунках-фактурах Туроператора.

3.2. За надання агентських послуг за цією Угодою Турагент отримує від Туроператора агентську винагороду (плату за посередницькі послуги), розмір якої щодо кожного туру визначається  в прайсах та програмах турів Туроператора.

3.3. Туроператор надає Турагенту право самостійно утримувати плату за посередницькі послуги (винагороду) із отриманих від туристів коштів.

3.4. Зазначена у п.3.1. сума коштів у рахунках-фактурах має бути внесена Турагентом безготівковим переказом на розрахунковий рахунок Туроператора протягом 3 (трьох) днів з моменту виставленого рахунку-фактури.

Додаткові послуги, не зазначені у цій Угоді, та заброньовані послуги сплачуються туристами Турагента окремо, безпосередньо на місці перебування туриста.

3.5. Всі розрахунки між Турагентом і Туроператором, Турагентом і туристами за цією Угодою здійснюються в національній валюті України.

IV. Права та обов'язки сторін

4.1. Туроператор зобов'язується:

Забезпечити виконання договорів з туристами, укладених Турагентом, відповідно до умов цієї Угоди.

Сплатити Турагенту винагороду за виконання доручення за цією Угодою.

Вчасно передати належним чином проїзні квитки, страховий поліс та інші документи, які необхідні для здійснення поїздки туристом Турагента.

Надавати Турагенту на його запит інформацію про турпродукти, які пропонуються до реалізації, забезпечити його необхідними рекламно-інформаційними матеріалами; вчасно інформувати про зміну цін та інших умов туристичних послуг.

Протягом 48 годин з моменту отримання Заявки від Турагента надати її підтвердження або відмову (у разі неможливості її виконання третіми особами).

Туроператор не несе відповідальності за сервіс на транспорті та за фактично надані послуги транспортними компаніями.

Зобов’язується надавати Турагенту інформаційні послуги.

4.2. Туроператор має право:

Відмовитися від виконання договорів, укладених Турагентом відповідно до цієї Угоди, при порушенні Турагентом або туристами Турагента умов Угоди. У разі відмови від виконання цієї Угоди у зв’язку з неповним або несвоєчасним перерахуванням коштів відповідно до п.3.1. цієї Угоди, відповідальність несе Турагент.
Вимагати відшкодування збитків, заподіяних Туроператору (витрат, понесених Туроператором) у разі відмови від поїздки, перенесення строків поїздки з ініціативи туристів Турагента або у разі відмови туристів Турагента від замовленого готелю, транспортного засобу.

Відмовитись від цієї Угоди без відшкодування Турагенту матеріальних та моральних збитків у разі: виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання туристичних послуг не можливе; у випадку неоформлення в’їздних віз туристам у разі відмови у видачі віз посольством.

У разі відмови інопартнером у підтвердженні замовленого Турагентом готелю протягом 48 годин Туроператор має право не підтвердити надану Заявку Турагента і відмовитися від виконання Заявки.

У разі відмови інопартнером у бронюванні замовленого готелю замінити на інший рівноцінний без відшкодування коштів.

Вносити зміни до програми турів та вартості туристичного продукту у межах, передбачених законодавством, попередньо повідомивши про це Турагента не пізніше ніж за 5 днів до початку туристичної поїздки. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 10 відсотків його первісної ціни.

Кошти, отримані Туроператором на виконання цієї Угоди, а також кошти, повернуті третьою стороною у зв’язку з анулюванням Угоди, не є власністю Туроператора. Однак, враховуючи вимоги та типові правила туристичних компаній, авіакомпаній, агенцій та готелів, що здійснюють обслуговування туристів Турагента безпосередньо в країні перебування, та застосовувані ними санкції, у випадку анулювання поїздки з ініциативи туристів, Турагента або порушення туристами, Турагентом умов цієї Угоди, що привело до неможливості здійснення подорожі або надання повного обсягу замовлених послуг, Туроператор має право утримати з коштів, що надійшли від Турагента:

- у разі відмови від поїздки менше ніж 14 днів до початку туристичної поїздки  – 20% вартості замовлених турпослуг (туристичного продукту);
- менше ніж за 7 днів до початку туристичної поїздки – 50 %;
- менше ніж за 5 днів до початку туристичної поїздки – 80 %;
- менше ніж за 3 дня до початку туристичної поїздки, або у разі відсутності туристів у пункті відправлення та на маршруті – 100 % вартості туристичного продукту.

В окремі періоди початку туристичної поїздки, а саме з 25 грудня по 15 січня, з 25 квітня по 15 травня, з 20 липня по 25 серпня, Туроператор має право утримати з коштів, що надійшли від Турагента, 100 % вартості замовлених та/або анульованих турпослуг за 21 день до початку туристичної поїздки.
Не виключаючи умов, викладених вище, Туроператор і Турагент домовились, що будуть приймати усі можливі заходи щодо зменшення сум штрафних санкцій.
Турагент зобов’язаний включити відповідні положення до договору з туристом.

4.3. Турагент зобов'язаний:

Надати Туроператору копію ліцензії Державної Туристичної Адміністрації України.

Укладати від свого імені за дорученням Туроператора договори з туристами на реалізацію турпродукту Туроператора (інших турагентів, туроператорів) на умовах, в т.ч. цінових, які визначені Заявкою до цієї Угоди; самостійно здійснювати розрахунки з туристами за укладеними з ними договорами.

Не укладати договір з туристом на реалізацію турпродукту до підтвердження Туроператором наданої заявки.

Дотримуватись умов та правил, що обумовлені цією Угодою.

Надавати Туроператору Заявки за формою, погодженою сторонами, що містить умови туру та обов’язкові дані про туристів Турагента (П.І.Б., точна дата та рік народження, паспортні дані, маршрут поїздки, транспортні умови, назва готелю, тип розміщення, харчування та інше). Заявка, яка не містить всіх даних, що вимагаються Туроператором, вважається недійсною.

Після підписання цієї Угоди та отримання рахунку-фактури перерахувати Туроператору кошти.

Не чинити ніяких дій, що суперечать інтересам Туроператора, можуть завдати шкоди його іміджу або суперечать умовам цієї Угоди.

Надати всі необхідні документи та дані про туриста для оформлення поїздки. Туроператор не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорта туриста.

Забезпечити надання туристом достовірної інформації, необхідної для оформлення документів для поїздки, в т.ч. достовірні відомості з місця роботи, та повідомити Туроператора про порушення законодавства, митного та візового режиму з боку туриста, якщо такі мали місце в минулому. У разі виникнення негативних наслідків з причини надання Турагентом або туристом недостовірних, недійсних, неправильно оформлених або підроблених даних або документів та виникнення у зв’язку з цим матеріальних витрат (збитків) Туроператора, Туроператор не несе відповідальності за анулювання поїздки.

При наявності у туриста Турагента договорів на страхування (медичного та від нещасного випадку) Турагент зобов’язаний завчасно (до початку туру) надати копію медичного полюсу Туроператору.

Забезпечити доведення до туриста повної та достовірної інформації про поїздку, туристичні послуги та правила поведінки у країні перебування.

Укладати письмові договори з туристами за умовами та змістом цієї Угоди. У будь-якому разі включати до угоди з туристом наступні положення: а) зобов’язання поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування; б) у разі необхідності зробити медичні щеплення проти хвороб; в) дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів історії, культури, природи тощо; г) не порушувати громадський порядок та дотримуватись вимог законів, що діють на території країни (місцевості) перебування; д) дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання; е) уникати дій, що можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб як до туриста, так і до Туроператора; є)

у разі навмисного або ненавмисного пошкодження, псування майна чи здійснення інших протиправних дій в місцях проживання чи перебування, відшкодувати збитки, спричинені неправомірними діями; ж) не порушувати еміграційний режим; з) виконувати митні та прикордонні правила. Туроператор не несе відповідальності за дії прикордонних, митних та інших офіційних служб країн, які відвідує або перетинає турист. У випадку конфлікту туриста з цими службами і невиконання Угоди з цієї причини турист не має права вимагати повернення коштів; и) у випадку надання послуг туристу третьою особою (приймаючим туристичним підприємством) не в повному обсязі або не належної якості, турист зобов’язаний зробити акт, засвідчений печаткою та підписом відповідальної особи приймаючого туристичного підприємства у країні перебування туриста.

При наданні послуг туристам дотримуватися вимог чинного законодавства, що регулює туристичну діяльність.

У разі виникнення з боку туристів претензій, пов’язаних з укладанням, виконанням та розірванням Угоди між Турагентом і туристом, розглядати та вирішувати ці претензії відповідно до чинного законодавства, а також негайно (протягом 2 днів) повідомити Туроператора про факт претензії.

При анулюванні поїздки з вини Турагента або туриста Турагента у разі відмови посольства в оформленні візи туристам Турагента з причин надання туристом / Турагентом неповної, недостовірної або неправильної інформації про туриста та / або поїздку, в т.ч. достовірні відомості з місця роботи туриста; не надання інформації про порушення законодавства, митного та візового режиму з боку туриста, якщо такі мали місце в минулому; неправильно оформлених документів; несвоєчасною передачею документів, необхідних для здійснення подорожі, Турагент зобов’язується розірвати договір з туристом з наступним поверненням туристу коштів, за винятком вартості консульських послуг посольства та фактично понесених витрат Туроператора на організацію турпоїздки (придбання / бронювання авіаквитків, місць в готелі та інше), та винагороду Туроператора у повному розмірі.

4.4. Турагент має право:

Отримати в повному обсязі плату за послуги (винагороду), передбачену цією Угодою. Утримати належні йому за цією Угодою суми (винагорода та ін.) з коштів, що належать перерахуванню Туроператору за цією Угодою.

На відшкодування збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди з вини Туроператора.

Турагент не має права одночасно з поданням Туроператору Заявки, зазначеної в п.4.3. цієї Угоди, подавати ідентичні Заявки на організацію такого туру (подорожі) іншим Турагентам та Туроператорам.

V. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цією Угодою сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цією Угодою. Якість наданих туристичних послуг, в тому числі послуг Турагента, повинна відповідати умовам договору і вимогам законодавства України про туризм. Порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.

5.2. За невиконання, або неналежне виконання умов цієї Угоди сторона, що винна, виплачує іншій стороні спричинені цим збитки.

5.3. У випадку анулювання поїздки з вини Туроператора (невиконання або неналежного виконання доручення за цією Угодою) Турагенту повертаються кошти для розрахунку з туристом.

5.4. У випадку надання послуг туристу третьою особою (приймаючим туристичним підприємством) не в повному обсязі або не належної якості, турист зобов’язаний зробити про це Акт, засвідчений печаткою та підписом відповідальної особи приймаючого туристичного підприємства у країні перебування туриста.

5.5. Якщо з вини Туроператора туристу не були надані або надані не в повному обсязі та якості послуги, зазначені у Заявці до цієї Угоди, про що свідчить Акт (п.5.4.), та надання письмової Заяви в передбачений п.6.1. термін, Туроператор повертає Турагенту у місячний термін вартість ненаданих послуг для розрахунку з туристом.

5.6. Туроператор звільняється від сплати збитків, повернення коштів та виконання умов Угоди у випадках, визначених п.4.2. цієї Угоди, а також невиконання Турагентом умов п.4.3. Туроператор звільняється від сплати збитків, повернення коштів у разі укладення Турагентом договорів з перевищенням повноважень, які він має відповідно до цієї Угоди, зокрема у випадках укладення угод з туристами на умовах, що не відповідають умовам цієї Угоди. У цьому разі матеріальну відповідальність несе Турагент.

5.7. У разі відмови туристів Турагента від поїздки або перенесення строків поїздки з ініциативи туристів Турагента вартість чартерних перевезень відшкодуванню перевізником не підлягає згідно з Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства транспорту України 25.07.2003 №568, зареєстрованих в міністерстві юстиції України 29.08.2003 за №8076 ст.20, відповідно – не повертається Турагенту для розрахунку з туристом.

5.8. Туроператор не несе відповідальність за невиконання / неналежне виконання своїх обов’язків по Угоді, якщо таке неналежне виконання або невиконання сталося у зв’язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха, пожари, військові дії, терористичні акти, зміна соціального / політичного ладу, введення економічних санкцій, зміна міжнародної та політичної обстановки, страйки, епідемії, дії та рішення державних органів влади та управління, які впливають на виконання цієї Угоди і знаходяться поза межами контролю Туроператора. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 60 днів, Туроператор має право розірвати Угоду в односторонньому порядку.

5.9. Турагент несе відповідальність за повноту та достовірність наданої туристам інформації про поїздку, за достовірність визначених ним у Заявці до цієї Угоди умов турпослуг та їх відповідність замовленням туриста, а також за повноту та достовірність наданої у Заявці інформації про туриста. Турагент повністю компенсує витрати та збитки Туроператора, які сталися внаслідок надання ним неправильної / недостовірної, неповної інформації про туриста або туристу - про поїздку.

5.10. У разі відмови туристів Турагента у країні перебування від замовлених ним і сплачених Туроператором третій особі послуг, Туроператор не несе відповідальності за повернення вартості цих послуг.

5.11. У разі несвоєчасного повернення туристів Турагента внаслідок дій (бездіяльності) туристів, або недотримання ними строків, зазначених в програмі туру, в проїзних документах тощо, Туроператор відповідальності не несе.

5.12. У разі порушення туристами Турагента діючих правил поїздки, провезення, реєстрації багажу, нанесення збитків транспортній компанії, готелю, порушення правил проживання у готелі, недотримання законодавства країни перебування, з винної особи стягуються штрафи згідно з законодавством країни виникнення такого конфлікту (порушення). При цьому Турагент сприяє стягненню штрафів з туристів Турагента.

VІ. Порядок врегулювання спорів

6.1. Усі претензії з питань обслуговування туристів за кордоном приймаються протягом  7(семи) діб з моменту закінчення поїздки при наявності даної Угоди, договору з туристом та Актом з поміткою інопартнера (приймаючої туристичної організації) згідно п.5.4. цієї Угоди. Претензії та заяви приймаються Туроператором тільки від Турагента, що підписав цю Угоду. По закінчені вищезазначеного терміну Претензії не приймаються та втрачають свою силу.

6.2. Всі спори, по можливості, будуть вирішуватися шляхом переговорів. При врегулюванні спорів сторони керуються чинним законодавством України.

VІI. Термін дії угоди та інші умови

7.1. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і діє до 31 грудня 2012 року. Якщо в період дії цієї Угоди жодна із сторін завчасно не повідомить іншу сторону про намір розірвати цю Угоду, її строк автоматично продовжується на наступні 2 (два) роки..

7.2. Угода діє до повного її виконання сторонами.

7.3. Угода укладена українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

7.4. Ця Угода може мати необмежену кількість додаткових Угод, які є невідємною частиною Угоди та мають юридичну силу.

7.5. Всі додатки і доповнення до цієї угоди дійсні, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

7.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цією Угодою третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

VIIІ. Юридичні адреси та банківські реквізити

Туроператор:

 

ТОВ “Аеротревел Клуб”

01004, Україна, м.Київ,

вул. Пушкінська 25А, оф.3,

р/р 26006199817000,

в АТ „УКРСИББАНК”

МФО 351005

Код ЗКПО 35624445

Виписка ААБ № 262878

Тел./факс: (044) 235 58 35

vlad@аerotravel.com.ua

www.aerotravel.com.ua

 

 

Директор                                          Черкесова К.В.

 

Турагент:

 

 

 

         

 

Категорія: Законодавчі документи | Додав: golovkoluydmila
Переглядів: 260 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar