MENU

Для перегляду  та завантаження повної версії натисніть ЗАВАНТАЖИТИ 


Додатки

 

Типовий договір оренди земельної частки (паю)

«___» __________ 20___ р. село, селище, місто____________________________

______________________________ району

____________________________________

(Автономна Республіка Крим, область)

 

Цей договір поширюється на підприємства, установи, організації які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян – власників сертифікатів на право на земельну частку (паю).

 

Договір укладено між власником (-ами) земельної(-их)

(П.І.Б фізичної особи, адреса, серія і номер сертифіката

__________________________________________________________________

На право на земельну частку (паю), ким виданий, дата видачі)

Який надалі іменується «Орендодавець» і діє відповідно до чинного законодавства України, з одного боку, і_____________________________

 (назва юридичної особи –

__________________________________________________________________

Недержавного сільськогосподарського підприємства, іншого агроформування, яке діє на підставі

__________________________________________________________________

статуту (положення, установчого документа) її місцезнаходження, П.І.П. уповноваженої особи,_____________________________________________________________

П.І.П. фізичної особи, адреса, паспортні дані)

З другого боку що надалі іменується «Орендар». Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом «Сторони», а також окремо – «Сторона».

Сторони уклали цей договір про таке:

1.                 Предмет договору

Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду земельну (-і) гектарів, вартістю_________ гривень, яка розміщена в межах земельної ділянки, виділеним в натурі єдиним масивом (кадастровий план додається)

__________________________________________________________________

(вказати кадастрову та інші характеристики земельної ділянки)

__________________________________________________________________

2.                  Умови договору

2.1              Мета використання земельної ділянки (паю)

Земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб.

2.2              Оренда плати

За користування вказаною в Договорі земельною (-ими) часткою (-ами) Орендар сплачує Орендодавцю щороку орендну плату (в розрахунку на одну земельну частку) в розмірі____________________________________________

__________________________________________________________________

(вказується розмір грошової плати в гривнях, натуральної – кількість продукції, відробіткової – послуги, роботи орендодавцю)

Розмір орендної плати визначається за домовленістю між Сторонами, але не може бути меншими від розміру, встановленого чинним законодавством. Форма орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які встановлюються за домовленістю Сторін, наведені в додатку до договору. Орендар сплачує оренду плату протягом терміну дії Договору року. (число, місяць) (число, місяць).

Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно до рівня інфляції національної валюти України.

Орендар, за погодженням з Орендодавцем, може переносити термін виплати орендної плати.

2.3. Термін дії Договору

Договір складено Сторонам на ______ роки (-ів).

Початок дії Договору ________ 20___р., закінчення___________ 20____р.

Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін.

Сторони не мають права відмовитись від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку.

За орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм).

В разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для нового власника.

У разі виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) зобов’язання сторін припиняється відповідно до чинного законодавства.

3. Права та обов’язки Сторін

Сторони зобов’язуються:

Орендодавець:

не втрачатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору;

не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.

Орендар:

протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2.1;

не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки;

відповідати і платити за всі втирати, пов’язані з

використанням ним земельної ділянки;

своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;

після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання  за цільовим призначенням;

за не своєчасну сплату орендної плати – сплачувати пеню у

розмірі 0,2 відсотка від суми недоїмки за кожен день прострочення;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель

згідно з чинним законодавством.

Сторони мають право:

у разі закінчення дії Договору до закінчення польових робіт

термін оренди земельної частини (паю) продовжити до повного завершення збирання врожаю;

вносити зміни та доповнення у Договір за згодою обох Сторін у письмовій формі.

Інші умови

__________________________________________________

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору.

Сторони не несуть відповідальність, якщо не можливо виконати умови цього Договору внаслідок дії непереборної сили.

            4. Прикінцеві положення

В інших випадках, які не передбаченні цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Спори, в разі відсутності взаємної згоди Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін розглядають судом у встановленому законодавством порядку.

Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий – в Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.

            Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в____________________________________сільській (селищній, міській) раді.

Орендодавець                       Орендатор

(П.І.Б., адреса)                       (адреса, розрахунковий рахунок)

__________________________________________________________________

(паспортні дані)         (ідентифікаційний номер)   

______________________________  ___________________________________

(ідентифікаційний номер)                (контактний телефон)

______________________________

(контактний телефон)

_____________________________                 _____________________________

(підпис)                                                                  (підпис)

“_____”_____________20____р.  ”____”_______________20____р.

Договір зареєстрований у книзі записів реєстрації договорів

____________  __________  _____________________________

  (дата)               (підпис)                   (П.І.Б. посадової особи)

М.П.

Начальник Управління

Формування земельних відносин                                Г.О.Волошин