MENU


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета і завдання: набуття студентами ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки, вмінь, спрямованих на отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових, матеріальних, фінансово-кредитних та інших ресурсів підприємства, практичних навичок у прийнятті науково обґрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • суть і зміст основних фондів і оборотних засобів підприємств туризму;
 • умови прогнозування та планування роботи туристичних комплексів;
 • умови набору кадрів і організації праці в туристичних комплексах;
 • умови оплати праці працівникам туристичних комплексів;
 • основні методи складання кошторисів і калькуляцій;
 • особливості ціноутворення туристичних підприємств;
 • особливості фінансової діяльності туристичних підприємств.

вміти:

 • розрахувати основні показники використання основних виробничих фондів і оборотних засобів;
 • складати кошторис та калькуляцію послуг (продукції) туристичних підприємств;
 • розрахувати пропускну спроможність готелю та доходи від експлуатації;
 • визначити трудові витрати обслуговуючого персоналу, чисельність працівників обслуговуючого та адміністративно-управлінського персоналу;
 • розрахувати фонд оплати працівників туристичних комплексів;
 • розрахувати вартість туру;
 • розрахувати вартість готельних послуг;
 • розрахувати прибуток і рентабельність.

 

 Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. Економічна природа туризму.

         Тема 2. Ринкова економіка. Туристичний ринок.

Тема 3. Підприємницька діяльність – основа туристичного бізнесу.

Тема 4. Економічне управління туристичним бізнесом.

Тема 5. Прогнозування, планування і державне регулювання на підприємствах.

Тема 6. Виробничі та експлуатаційні ресурси підприємств туризму.

Тема 6.1. Основні фонди підприємств туристичної індустрії.

Тема 6.2. Оборотні засоби підприємств туристичної індустрії.

Змістовний модуль 2

Тема 7. Кадрова політика і оплата праці на підприємствах туристичної індустрії.

Тема  8. Собівартість – комплексний економічний показник.

Тема 9. Ціна та ціноутворення в туристичній індустрії.

Тема 10. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація.

 

Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

с. р.

1

2

3

4

5

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. Економічна природа туризму.

4

2

 

2

Тема 2. Ринкова економіка. Туристичний ринок.

8

4

 

4

Тема 3. Підприємницька діяльність – основа туристичного бізнесу.

6

2

 

4

Тема 4. Економічне управління туристичним бізнесом.

6

2

 

4

Тема 5. Прогнозування, планування і державне регулювання на підприємствах.

6

2

 

4

Тема 6. Виробничі та експлуатаційні ресурси підприємств туризму

17

6

6

5

Тема 6.1. Основні фонди підприємств туристичної індустрії.

11

4

4

3

Тема 6.2. Оборотні засоби підприємств туристичної індустрії.

6

2

2

2

Разом за змістовним модулем 1

47

18

6

23

Змістовний модуль 2

 

 

 

 

Тема 7. Кадрова політика і оплата праці на підприємствах туристичної індустрії.

18

6

4

8

Тема  8. Собівартість – комплексний економічний показник

10

2

 

8

Тема 9. Ціна та ціноутворення в туристичній індустрії.

18

4

6

8

Тема 10. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація.

15

6

4

5

Разом за змістовним модулем 2

61

18

14

29

Усього годин

108

36

20

52