MENU


Мета та завдання навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти  повинні знати:

  • зміст основних категорій;
  • способи вдосконалення інтенсифікації виробництва, спеціалізації, кооперації та інтеграції підприємств АПК;
  • шляхи і способи раціонального використання землі, виробничих і трудових ресурсів;
  • способи розвитку товарно-грошових відносин тощо.

Уміти:

  • визначати економічні показники економічної ефективності  використання землі, трудових ресурсів, виробничих фондів,  рівня ефективності інтенсифікації сільського господарства;
  • визначати розмір отриманого прибутку та доходу в господарствах та їх окремих галузях;
  • розраховувати показники прибутковості підприємств;
  • розраховувати середні ціни на різні види продукції, рівень рентабельність виробництва, ефективність впровадження  інтенсивних технологій тощо;
  • розраховувати рівень продуктивності праці по господарству та окремих видах продукції сільського господарства;
  • виявляти резерви і шляхи підвищення ефективності використання землі, трудових та матеріальних ресурсів.

 Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

Тема 1.  Вступ. Предмет і методи науки

Тема 2. АПК України та інфраструктура

Тема 3. Земельні ресурси сільського  господарства та їх використання

Тема 4. Трудові ресурси, продуктивність праці в с.г.

Тема 5. Основний та оборотний капітал аграрних підприємств. Нематеріальні активи

Тема 6. Матеріально-технічна база аграрних підприємств

Тема 7 Інтенсифікація виробництва та НТП

 

Змістовний модуль 2

Тема 8. Спеціалізація, концентрація, комбінування та інтеграція у сільськогосподарському виробництві

Тема 9. Розширене відтворення в сільському господарстві

Тема 10. Витрати виробництва і собівартість продукції

Тема 11. Ціноутворення в системі АПК

Тема 12. Економічні результати та ефективність діяльності підприємств

Тема 13. Економіка основних галузей сільського господарства

 

Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових

модулів і тем

 

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Вступ. Предмет і методи науки

4

2

-

-

-

2

Тема 2. АПК України та інфраструктура

4

2

-

-

-

2

Тема 3. Земельні ресурси сільського господарства та їх використання

8

4

2

-

-

2

Тема 4. Трудові ресурси, продуктивність праці в с.г.

8

2

4

-

-

2

Тема 5. Основний та оборотний капітал аграрних підприємств. Нематеріальні активи

14

4

4

-

-

6

Тема 6. Матеріально-технічна база аграрних підприємств

8

2

2

-

-

4

Тема 7. Інтенсифікація виробництва та НТП.

6

 

 

-

-

6

Разом за змістовим модулем 1

52

16

12

-

-

24

      Змістовий модуль 2. 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Спеціалізація, концентрація, комбінування та інтеграція у сільськогосподарському виробництві

12

4

4

-

-

4

Тема 9. Розширене відтворення в сільському господарстві

6

2

-

-

-

4

Тема 10.Витрати виробництва і собівартість продукції

10

2

2

-

-

6

Тема 11. Ціноутворення в системі АПК

9

2

2

-

-

5

Тема 12. Економічні результати та ефективність діяльності підприємств

11

4

2

-

-

5

Тема 13. Економіка основних галузей сільського господарства

8

2

 

-

-

6

Разом за змістовим модулем 2

56

16

10

-

 

30

Усього годин

108

32

22

 

 

54