MENU

Затверджено

Наказ ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

31.08.2012   № 49

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

від «31» 08. 2012 року

                                                                                                                             протокол № 1

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про академічні відпустки та повторне навчання

у ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного

агротехнологічного університету»

(затверджено наказом Міністерства освіти України,

Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.1996 р. № 191/153)

​1. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок надання студентам Бердянського коледжу академічних відпусток, а також порядок проходження студентами повторного курсу навчання.

1.2 Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад 1 місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

1.3 Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показниками) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо

1.4 Студенти першого курсу коледжу правом на повторне навчання не користуються.

2. Порядок надання студентам академічної відпустки

2.1 Академічна відпустка за медичними показниками надається студентам директором коледжу на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) поліклініки, а там, де вона відсутня - головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне обслуговування студентів.

2.2 Якщо стан хворого студента і його віддаленість від лікувально-профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, не дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися по лікарську допомогу до територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби для подання її до ЛКК поліклініки.

2.3 Висновки лікарів відомчих і територіальних лікувально-профілактичних установ про необхідність надання студентам академічної відпустки за медичними показниками, чи звільнення їх від фізичної праці, або перенесення термінів проходження виробничої практики, вважаються недійсними, якщо нема рішення лікарсько-консультативної комісії або візи головного лікаря лікувально-профілактичної установи, що обслуговує студентів.

2.4 У виключних випадках, коли стан хворого і його віддаленість від лікувально-профілактичної установи не дають можливості лікарям, які провадить медичне обслуговування студентів, провести медичне обстеження студента, керівництво коледжу (за згодою ЛПУ, яка обслуговує студентів) приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку ЛКК лікувально-профілактичної установи, де лікується студент.

2.5 Для прийняття лікарями експертного рішення до лікувально-профілактичної установи, яка обслуговує коледж, подаються запит до коледжу, детальна виписка з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої знаходиться студент, і проводиться його повне медичне обстеження. При експертному вирішенні питання про необхідність надання академічної відпустки (повторного курсу навчання за медичними показниками) враховуються:

  • строки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр);
  • специфіка навчального процесу;
  • профіль коледжу;
  • ступінь адаптації студента;
  • можливість погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо студент продовжуватиме навчання.

2.6 На підставі розгляду із історії хвороби і даних медичного обстеження лікарсько-консультативна комісія (у випадку її відсутності, головний лікар), за участю представника коледжу (у разі потреби), робить висновок про необхідність надання студенту академічної відпустки або його переведення за станом здоров’я на навчання на іншу спеціальність або до іншого навчального закладу. У висновку ЛКК зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки.

2.7 Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом директора коледжу із зазначенням підстави надання відпустки та її термінів.

2.8 У всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних захворювань директор коледжу спільно із лікувально-профілактичною установою на підставі висновку психоневрологічного диспансеру розглядають і вирішують питання про відрахування студента згідно з довідкою лікарсько-консультативної комісії на іншу спеціальність або до іншого навчального закладу. При сприятливому прогнозі хвороби студентам надається академічна відпустка терміном не більше одного року.

2.9 Студентам, які хворі на туберкульоз, академічна відпустка надається терміном, як правило, на один рік. Питання про продовження терміну академічної відпустки або переведення таких студентів до іншого навчального закладу вирішується в індивідуальному порядку.

2.10 Студенти, які не скаржились на стан здоров’я до початку екзаменаційної сесії, отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

2.11 Для вирішення питання про допуск до навчання студентів, у яких завершується термін академічної відпустки, необхідно за два тижні до початку семестру подати до лікувально-профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, довідку про стан здоров’я з лікувально-профілактичного закладу, який спостерігав за хворим під час академічної відпустки, і пройти комплексне медичне обстеження. На підставі чого студентам видається висновок лікарсько-консультативної комісії для подання його до коледжу.

2.12 Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом директора коледжу на підставі заяви та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров’я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

       Студенти, які не подали документи у встановлений термін, відраховуються з коледжу.

2.13 За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

2.14 Надання академічної відпустки (повторного курсу навчання за медичними показниками згідно цим Положенням) студентам заочної форми навчання здійснюється на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії територіальних лікувально-профілактичних установ.

2.15 Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються безпосередньо керівництвом коледжу разом з лікувально-профілактичними установами.

3. Порядок надання студентам права на повторне навчання

3.1  Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути виконанням ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо).

3.2  Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в лікувально-профілактичній установі, яка його обслуговує, і подаються до коледжу протягом тижня після закінчення лікування.

3.3 Питання про надання студенту права на повторне навчання, вирішується директором коледжу за поданням завідувачки відділення до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

3.4 Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

3.5 Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету, призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення їх на навчання до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії.

3.6 Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче „добре” або „зараховано”.

3.7  Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою завідувача відділення.

3.8 За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

Розробила

Заст. директора з навчальної роботи Головко Л.І.

УЗГОДЖЕНО

Голова комітету профспілки

Студентів коледжу

__________Л.В.Ірза

«___»______2012 р