MENU

Затверджено

Наказ ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

31.08.2012 № 49

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

від «31» 08. 2012 року

протокол № 1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ

у «ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

1 Загальні положення

 1.1 Це Положення регулює процес перескладання студентами іспитів та заліків у таких випадках:

 - отримання студентом незадовільної оцінки в термін, визначений графіком навчального процесу;

 - бажання студента на випускному курсі поліпшити оцінки в додатку до диплома, у тому числі для отримання диплома з відзнакою.

 1.2 Семестрова оцінка з дисципліни повинна бути виставлена під час підсумкового заняття в термін, визначений графіком навчального процесу, або в день письмового іспиту відповідно до розкладу. Вводиться поняття „червона риска", яка позначається в розкладі занять та означає останній термін підведення підсумків семестру. Після означеного терміну забороняється змінювати семестрову оцінку з дисципліни, внесену в екзаменаційну відомість. Ксерокопії відомостей у цей термін повинні бути здані до навчальної частині.

2. Порядок перескладання заліків та іспитів

 2.1 Студенти, які одержали оцінку „незадовільно" або „не зараховано"  зобов'язані ліквідувати академічну заборгованість у встановлений зав. відділенням термін до початку нового семестру відповідно до графіка ліквідації академічних заборгованостей, затвердженого зав. відділенням.

 Ліквідація академічної заборгованості допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз - викладачеві, другий - комісії, яку створює зав. відділенням.

2.2 Студенти, які не з'явилися на повторне складання без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.