MENU

Затверджено

Наказ ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

31.08.2012   № 49

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

від «31» 08. 2012 року

 протокол № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ

ВСП «Бердянський коледж Таврійського

державного агротехнологічного університету»

1. Загальні положення

1.1 Положення про відпрацювання пропущених занять студентами ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про державний вищий заклад освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993, Положення про організацію навчального процесу у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ», Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету а також Положення про ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»,

1.2 Навчальне заняття – форма здійснення навчального процесу у коледжі, процес взаємодії між педагогічним працівником та групою студентів, як правило,  постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу (80, 90 хв.). Навчальне заняття проводиться відповідно до розкладу.

1.3 Студент – особа, яка у встановленому порядку зарахована до коледжу і навчається за денною або заочною формами навчання з метою здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст.

1.4. Студенти, які навчаються у коледжі зобов’язані виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

2. Види пропущених занять.

2.1 Розрізняють два види пропущених занять студентами: з наявністю поважної причини  та без наявності поважної причини.

2.2 Перелік поважних причин визначається коледжем. Форма підтвердження пропущених з поважних причин занять встановлюється державою та коледжем.

2.3 Підлягають обов’язковому відпрацюванню всі пропуски навчальних занять незалежно від причини.

2.4 Пропуски навчальних занять без поважних причин є підставою для накладення стягнення на студента відповідно до чинного законодавства.

3. Відпрацювання пропущених занять.

3.1 Студенти, які пропустили більше 50% навчальних занять здають пропуски у присутності комісії, створеній наказом директора коледжу.

3.2Склад комісії – не менше 3-х осіб.

3.3 Головою комісії є заступник директора з навчальної роботи або завідувач відділення.

3.4 До складу комісії можуть входити методист, голова циклової комісії, досвідчені викладачі коледжу. У обов’язковому порядку до її складу входить викладач, з дисципліни якого у студента є пропуски навчальних занять.

3.5 Інформацію про студентів, які мають більше 50% пропусків навчальних занять надають завідувачам відділення викладачі відразу після завершення курсу дисципліни.

3.6Терміни проведення засідання комісії визначає її голова, але не пізніше закінчення навчального семестру.

3.7 Результати відпрацювання навчальних занять заносяться до відомості встановленого зразка, підписуються членами комісії та здаються завідувачу відділенням. Термін зберігання відомості – один рік.

3.8 Робота в складі комісії фіксується в індивідуальному плані роботи викладача.

3.9 Студенти, які пропустили від 25 до 50% навчальних занять з дисципліни зобов’язані виконати письмову роботу(реферат) на визначену тему. В окремих випадках викладач може застосовувати інші, попередньо визначені, затверджені на засіданні циклової комісії та доведені до відома студентів види відпрацювань пропущених занять.

3.10 Тематика робіт, обсяг та інші вимоги по її виконанню встановлюється викладачем коледжу, розглядається та затверджується на засіданні циклової комісії.

3.11 Перелік тем робіт доводиться на початку навчального семестру до відома студентів, є складовою частиною комплексу методичного забезпечення.

3.12 Терміни написання робіт – до закінчення навчального семестру.

3.13 Робота по перевірці робіт враховується при виконанні індивідуального плану викладача.

3.14 Студенти, які пропустили не більше 25% навчальних занять зобов’язані відпрацювати пропуски в індивідуальному порядку, під час проведення консультацій викладачами коледжу.

3.15 Облік проведених консультацій фіксується у журналі встановленого зразка.

 

 

 

4. Прикінцеві положення

4.1 Положення починає діяти після затвердження на засіданні педагогічної ради коледжу.

4.2 Фінансування можливих витрат, пов’язаних із відпрацюванням пропущених навчальних занять здійснюється відповідно до чинного законодавства.