MENU

Тестовий контроль для перевірки знань ЗМК 1

1. Дайте поняття сільського господарства:

а) сільське господарство – це галузь матеріального виробництва, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною;

б) сільське господарство – це галузь матеріального виробництва, що виробляє сільськогосподарську продукцію для забезпечення населення продуктами харчування;

в) сільське господарство – це галузь, що постачає сировину для переробки і виробництва товарів народного споживання.

 2. Якими особливостями характеризується сільськогосподарське виробництво?

а) сільське господарство розвивається на основі різних форм власності і видів господарювання;

б) робочий період збігається з періодом виробництва сільськогосподарської продукції;

в) природні умови є важливими факторами сільськогосподарського виробництва;

г) частина одержаної продукції не використовується у подальшому виробничому процесі як засіб виробництва.

д) земля – головний засіб виробництва;

е) сільське господарство відзначається сезонним характером виробництва;

3. На використанні яких законів базується навчальний курс «Економіка підприємства»:

а) політичних;

б) економічних;

в) природних.

4. Від рівня економічного розвитку сільського господарства залежить:

а) економіка країни в цілому;

б) життєвий рівень і добробут населення ;

в) соціальні умови життя;

г) рівень споживання товарів і послуг;

д) розмір і структура харчування;

є) збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

5. Що означає термін «економіка»?

а) сукупність господарюючих суб’єктів;

б) мистецтво ведення господарства;

в) розвиток суспільного виробництва

6. Що являє собою сукупність виробничих відносин у сільському господарстві?

а) форма розвитку продуктивних сил;

б) вид господарювання;

в) форма власності .

7. Які методи дослідження використовуються при вивченні економіки підприємства?

а) статистико-економічний;

б) монографічний;

в) розрахунково-аналітичний;

г) експериментальний;

д) економіко-математичний;

е) розрахунково–конструктивний;

ж) балансовий;

з) аналітичний;

г) абстрактно–логічний метод.

8. Основними завданнями сільського господарства є:

а)  забезпечення інтенсивного розвитку

б) задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – сільськогосподарської сировини;

в)  поліпшення якості продукції.

9. Основні організаційно-правові форми підприємства:

а)  приватні;

б) державні;

в) селянське (фермерське) господарство;

г) товариство з обмеженою відповідальністю;

д) колективні;

є) спільні

10.  Юридичні особи – це суб’єкти господарювання, які мають:

а) відокремлене майно;

б) укладати угоди ;  

в) обов’язки, які відповідають напрямам діяльності;

г) розвивати продуктивні сили сільського господарства.

11. Підприємство являє собою:

а) організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери   національного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги);

б) складова частина народногосподарського комплексу;

в) суб’єкт господарювання;

г) об’єкт господарювання.

12. Найпоширеніші форми господарювання у сільському господарстві?:

а). приватні;

б) селянське(фермерське) господарство;

в) спілка орендарів;

г) агрофірма;

д) держплемзавод.

13. У чому суть агропромислового комплексу?

а)  АПК – це сукупність видів діяльності;

б)  АПК – це сукупність галузей, що розвиваються в адміністративному районі або області;

в)  АПК – це сукупність інтегрованих галузей народного господарства, об’єднаних спільною метою – забезпечити країну продовольством і сільськогосподарською сировиною.

14. До АПК входить слідуючи інфраструктури:

а) виробнича;

б) невиробнича;

в) соціальна;

15. Які галузі народного господарства входять в АПК?

а) галузі важкої промисловості, які виробляють для сільського господарства засоби виробництва;

б) сільське господарство;

в) галузі, які складають соціальну інфраструктуру;

г) галузі, що обслуговують невиробничу сферу;

д) галузі промисловості, які використовують продукцію сільського господарства як сировину

16.  До першої сфери агропромислового комплексу можна віднести:

а) тракторне і сільськогосподарське машинобудування;

б) машинобудування для харчової промисловості;

в) легка та  промисловість;

г) харчова промисловість.

17. Інфраструктура підприємства – це

а) сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.;

б) організація допоміжних та обслуговуючих процесів;

в) забезпечення умов життєдіяльності суспільства

18. Земельні ресурси – це:

а) головна умова існування людини;

б) частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.;

в) основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.;

г) в процесі обробітку їх піддають різним формам впливу.

19. Які види угідь належать до сільськогосподарських угідь?

а)  сіножаті;

б)  багаторічні насадження;

в)  землі сільських населених пунктів;

г)  рілля;

д)  землі під дворами, дорогами;

ж) пасовища.

20. Мета земельної реформи :

а) раціональне використання та охорони земель;

б) формування багатоукладної економіки;

в) створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі ;

г) перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, користування підприємства, установам і організаціям.

21. Форма орендної плати буває :

а) натуральною;

б) грошовою;

в) змішаною;

г) відробітковою.

22. Об’єктами ринку землі є:

а) земельні ділянки, які перебувають в державній та комунальній власності;

б) земельні ділянки, які перебувають у приватній власності;

в) земельні ділянки, які перебувають в оренді.

23. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі:

а) 1% від їх нормативної грошової оцінки.;

б) 2% від їх нормативної грошової оцінки.;

в) 3% від їх нормативної грошової оцінки.

24.У чому суть економічної оцінки землі?

а) економічна оцінка землі полягає у визначенні ефективності її використання як засобу виробництва в сільському господарстві;

б) економічна оцінка землі полягає у визначенні її відносної цінності як засобу виробництва в сільському господарстві;

в) економічна оцінка землі полягає у визначенні рівня її використання в сільському господарстві.

25. Що таке земельний кадастр?

а) Земельний кадастр – сукупність документів, що містять детальну інформацію щодо розмірів земель, їх властивостей, ціни та власності.

б) Земельний кадастр – сукупність документів про природні властивості земель і ефективність їх використання;

в) Земельний кадастр – сукупність документів про господарський і правовий стан земель та рівень їх використання.

26. Назвіть основні шляхи підвищення родючості земель:

а) збільшення внесення органічних і мінеральних добрив;

б) підвищення продуктивності праці в сільському господарстві;

в) застосування ґрунтозахисної системи землеробства;

г) здійснення державного комплексу робіт з охорони земель і відновлення родючості ґрунтів;

д) оренда землі в сільському господарстві;

є) запровадження мало операційних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

ж) застосування біологічних методів захисту рослин.

27. У чому особливості землі як засобу виробництва в сільському господарстві?

а) земля просторово обмежена;

б) земля не однорідна за якістю;

в) землю можна замінити іншими засобами праці;

г) в сільському господарстві земля водночас є і предметом праці;

д) земля в процесі виробництва зношується;

ж) продуктивні сили землі обмежені;

з) в процесі обробітку землю піддають різним формам впливу;

28.  У структурі сільськогосподарських угідь України найбільшу площу займають:

а) сіножаті;

б) орні землі;

в) пасовища.

29. З якою метою розробляється і використовується земельний кадастр?

а) для організації її раціонального використання та охорони;

б) для регулювання земельних відносин, землеустрою;

в) для обґрунтування розмірів плати за землю.

г) для удосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва;

д) для одержання кредиту під заставу землі.

30. Якими показниками характеризується економічна ефективність використання землі?

а) урожайністю сільськогосподарських культур;

б) виробництвом окремих видів сільськогосподарської продукції з розрахунку на 100 га відповідних земельних угідь;

в) вартістю валової продукції з розрахунку на 1 га с.г. угідь.;

г) вартістю товарної продукції з розрахунку на 1 га с.г. угідь;

д) валовим і чистим доходом на 1 га с.г. угідь;

ж) прибутком на 1 1 га с.г. угідь;

з) вартістю валової і товарної продукції на одного середньорічного працівника.

31. Яку питому вагу займають землі сільськогосподарського призначення?

а) майже 50%;

б) понад 60%;

в) майже 70%;

г) понад 89%;

32. До земель сільськогосподарського призначення відносять:

а) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження;

б) рілля, багаторічні насадження, сіножаті;

в)  землі під господарськими будівлями і дворами.

33. У загальній площі с.г. угідь   площа ріллі  займає:

а) понад 30 млн.га ;

б) понад 40 млн.га;

в) понад 50 млн. га.

34. Земельний кодекс України  це:

а) нормативно-правовий документ, у якому законодавчо закріплені правові, економічні та організаційні принципи регулювання земельних відносин та інші питання землекористування;

б) державний документ на право володіння землею;

в) документ, у якому ведеться реєстрація землекористувачів;

г) документ, що регулює питання охорони земельних ресурсів

35. Земельний кодекс України визначає зміст:

а) склад та цільове призначення земель України;

б) права власників земельних ділянок і землекористувачів;

в) право оренди земельної ділянки;

г) усі відповіді вірні.

36.Сукупність працівників, які мають необхідний фізичний розвиток, знання і практичні навички для якісного і своєчасного виконання передбачених технологією робіт у сфері сільськогосподарського виробництва – це:

а) трудовий колектив;

б) персонал підприємства;

в) кадри підприємства;

г) трудові ресурси.

37. Вид трудової діяльності, що вимагає для її здійснення відповідної суми спеціальних знань називається:

а) професією;

б) спеціальністю;

в) кваліфікацією;

г) категорією.

38.Чим відрізняється професія від спеціальності?

а) те саме;

б) спеціальність фіксує одну зі сторін професії;

в) професія фіксує одну зі сторін спеціальності.

39. Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом виробленої продукції;

б) обсягом виробленої продукції у господарстві у розрахунку на одного працюючого;

в) кількістю продукцію, що має бути вироблена на одиницю часу;

г) жодної правильної відповіді.

40. Яким показниками визначається продуктивність праці?

а) вартістю валової продукції сільського господарства з розрахунку на 1 люд.-год;

б) вартістю валової продукції сільського господарства з розрахунку на одного середньорічного працівника;

в) виробництвом окремих видів сільськогосподарської продукції у натуральному виразі з розрахунку на 1 люд.-год;

г) прямими затратами праці (люд.-год) на 1 на посіву сільськогосподарських культур.

41. Трудомісткість сільськогосподарської продукції – це:

а) затрати робочого часу на одиницю продукції;

б) обернений показник продуктивності праці;

в) чисельність працівників, що приходиться на одиницю продукції;

г) усе перелічене є правильним

42. Які показники  характеризують рівень використання трудових ресурсів?

а) коефіцієнт використання трудових ресурсів;

б) кількість відпрацьованих людино-днів одним працездатним за рік;

в) коефіцієнт сезонності використання трудових ресурсів;

г) розмах сезонності використання трудових ресурсів;

д) кількість відпрацьованих людино-днів у господарстві за рік;

ж) кількість відпрацьованих людино-годин одним працездатним за рік;

43. Який з показників є трудовим показником продуктивності праці:

а) трудомісткість;

б) матеріаломісткість;

в) фондомісткість.

44. Якщо обсяг виробленої  продукції збільшиться, а кількість працівників господарства залишається незмінною, то продуктивність праці:

а) зростає;

б) знижується;

в) залишається без змін;

г) між наведеними показниками не існує прямого зв’язку.

45. Сезонні працівники:

а) ті, яких зараховують до складу трудового колективу на термін від 2 до 6 місяців;

б) ті, яких зараховують на 12 місяців;

в) ті, яких зараховують на 2 місяці;

г) ті, яких зараховують на 2 дні.

46. Трудомісткість виробництва певного виду продукції визначається:

а) діленням загальної кількості відпрацьованих людино-годин на площу культури (поголів’я тварин, від яких одержана);

б) множенням затрат праці на одержання продукції на кількість продукції;

в) затратами праці на виробництво 1 ц;

г) затратами праці на 1 га посівної площі культури (1 гол. тварин).

47.Діяльність людини в процесі праці направлена на:

а) предмети праці;

б) засоби праці;

в) об’єкти праці.

48. Засоби, які тривалий час приймають участь у виробництві,зберігають свою натурально-речову форму і переносять свою вартість на створений продукт називається:

а) амортизація;

б) оборотні фонди

в) основні засоби

49. Який показник характеризує кількість оборотів за рік:

а) фондовіддача

б) тривалість одного обороту

в) коефіцієнт оборотності оборотних фондів

г) фондомісткість продукції

50. Які фактори впливають на збільшення показника “фондовіддача”?

а) збільшення  чисельності працівників

б) підвищення кваліфікації працівників

в) впровадження інтенсивних технологій

г) підвищення питомої ваги активної частини основних виробничих фондів.

51. Амортизація визначається по:

а) початкової вартості

б) залишкової вартості

в) відновною вартістю

52 До оборотних фондів відносять:

а) паливо,добрива,корми

б) робочу і продуктивну худобу

в) багаторічні насадження

53. Кошти, які виділяються на відновлення та реконструкцію діючих основних фондів та придбання з метою отримання  прибутку називаються:

а) бюджетні кошти

б) інновації

в) капітальні вкладення

54.Назвіть джерела капітальних вкладень у сільське господарство:

а) прибуток

б) амортизаційні відрахування

в) банківський  кредит

г) бюджетне фінансування

д) страхові відшкодування по основних фондах

е) виручка від реалізації продукції

55.Співвідношення вартості валової продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів це:

а) фондовіддача

б)фондоємність

в) фондоозброєність

  1. До основних засобів відносять:

а) трактор, автомобіль

б) споруди, будівлі

в) багаторічні насадження, добрива, корми

г) продуктивна і робоча худоба

57.Для визначення економічної ефективності використання основних і оборотних фондів с.г. виробництва обчислюють

а) фондомісткість продукції

б) фондовіддачу

в) продуктивність праці

г) норму прибутку

58. Предмети праці – це

а) ті, що витрачаються повністю на один виробничий  цикл

б) частина виробничих фондів

в) все те, що спрямовується людська праця,що підлягає обробці в процесі виробництва

59.Коефіцієнт оборотності....

а) означає, скільки оборотів можуть зробити оборотні засоби за певний період часу

б) показує ту  кількість продукції, яка припадає на одну гривню вартості оборотних  засобів

в) та  кількість днів, на яку припадає один оборот оборотних засобів

60. До виробничих  засобів належать:

а) основні матеріали

б) сировина, посадовий матеріал

в) грошові кошти

г) незавершене виробництво

д) залишки продукції на складі

61.У чому суть оборотних виробничих фондів с.г.?

а) оборотні виробничі фонди – це засоби виробництва, які повністю споживаються протягом одного виробничого циклу,втрачають свою натурально-речову форму і переносять свою вартість на створений продукт

б) оборотні виробничі фонди - це предмети праці сільського господарства,виражені у грошовій формі

в) оборотні виробничі фонди включають виробничі запаси і незавершене виробництво в господарсті.

62. Норма амортизації по першій групі основних засобів визначається:

а)  5%                         в) 15 %

б)  10 %                      г) 25 %

63. Показники, які характеризують ефективність капітальних вкладень це:

а) фондовіддача

б) строк окупності капітальних вкладень

в) норматив абсолютної ефективності капітальних вкладень

64. Найбільш ефективний шлях розвитку сільського господарства це:

а) науково – технічний прогрес;

б) інтенсивний;

в) прогресивний

65. Безперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя – це:

а) науково-технічний прогрес;

б) інтенсифікація;

в) реорганізація

66 Пропозиція товарів і попит на них є ... умовами формування і розвитку підприємництва:

а) економічними;

б) соціальними;

в) правовими;

 г) екологічними.

67. Об’єктами промислової власності є:

а) програмне забезпечення ЕОМ, банки та бази даних, банки та бази знань;

б) ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції;

в) винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування;

 г)всі відповіді вірні.

68. Енергоємність виробництва визначається:

а) діленням валової продукції на енергоресурси;

б)діленням енергоресурсів на площу сільськогосподарських угідь;

в) діленням енергоресурсів підприємства на обсяг одержаної валової продукції;

г) діленням обсягу одержаної валової продукції на вартість енергоресурсів

69. Коефіцієнт використання автопарку розраховується як відношення:

а) кількості фактично відпрацьованих тонно-кілометрів до загального пробігу автомобілів;

б) кількості автомобіле-днів в роботі до загальної кількості автомобіле-днів перебування машини в господарстві;

в) загального пробігу на кількість автомобіле-днів в роботі;

г) пробігу з вантажем до загального пробігу автомобіля.

70.Енергоозброєність праці – це:

а) кількість енергетичних потужностей в розрахунку на 100 га посівної площі;

б)  вартість енергетичних потужностей в розрахунку на одного середньорічного працівника;

в) кількість спожитої електроенергії на виробничі потреби в розрахунку на одного середньорічного працівника;

г) кількість енергетичних потужностей в розрахунку на одного середньорічного працівника

71. Безперервний процес обігу коштів у процесі виробництва – це:

а) кругообіг оборотних засобів.;

б) оборотність оборотних засобів ;

в) тривалість одного обороту.

72. Вибір видів транспортних засобів залежить від :

а) обсягів перевезень;

б) відстані та напрямків їхнього переміщення;

в) габаритів і фізико-хімічних властивостей вантажів;

г) вантажопідйомності автомобілів.

73. Об’єктами інтелектуальної власності є:

а) програмне забезпечення ЕОМ, банки та бази даних, банки та бази знань;

б)  ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції;

в) винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування;

г)  всі відповіді вірні.

74. Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу для:

а)  простого і розширеного відтворення основних фондів;

б) відшкодування витрат виробництва;

в) простого відтворення основних фондів;

г)  придбання цінних паперів.

75. Результатом інноваційних процесів є:

а) новини;

б) нововведення;

в) суспільні потреби;

г) задоволення потреб споживачів.

76. Під науково-технічним прогресом в сільському господарстві розуміють:

а) процес постійного нарощування виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

б) підвищення економічної ефективності виробництва і якості с.-г. продукції;

в) процес зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази;

г)процес постійного вдосконалення засобів виробництва на основі широкого використання

77. Фондовіддача визначається за формулою:

 78. Що обумовлює інтенсифікацію виробництва:

а) наявні трудові ресурси підприємства;

б) наявні матеріальні ресурси підприємства;

в) тривалість роботи підприємства;

г) технологія виробництва.