MENU

 


1.     Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 1

Галузь знань

1401 Сфера обслуговування

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.140103 «Туризм»           

 

Модулів – 2

Спеціальність:

Туристичне обслуговування

 

Рік підготовки

Змістових модулів –

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин –  54

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної роботи студента – 24

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

18 год.

 год.

Практичні, семінарські

12 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

24 год.

 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік

 

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –56/44

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета і завдання:  формування у студентів уявлення щодо культури та традицій харчування народів світу, а також шляхів задоволення їхніх потреб у харчуванні. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- особливості традиції та культури харчування народів світу; 

- сучасні форми, схеми та методи обслуговування іноземних туристів у готельно-ресторанних комплексах. 

- значення  харчування в житті людини, вживання і розвиток кулінарії зарубіжних країн, фактори, які визначають основу національних кухонь, формування і відмінні особливості різних національних кухонь;

- вплив релігійних і старовинних обрядів на формування національних кухонь;

- асортимент страв національних кухонь та технологію їх приготування;

- особливості складання меню для туристів із зарубіжних країн.

 

Вміти:

  • вільно володіти термінами та визначеннями щодо культури та традицій харчування народів світу;
  • вільно визначати склад меню для туристів з різних країн світу;
  • вільно визначати сировину та страви, не рекомендовані для туристів з тієї чи іншої країни світу. 

 

  1. Програма навчальної дисципліни

 

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. 1. Зміст та завдання курсу дисципліни «Кухня народів світу».

Особливості та традиційні страви  болгарської та югославської кухонь, кухонь країн Прибалтики.

Тема 2. Особливості та традиційні страви  угорської  та німецької кухонь.

Тема 3. Особливості та традиційні страви  англійської та французької кухонь.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Особливості та традиційні страви  скандинавської та північно - американської  кухонь, кухонь Китаю, Кореї, Японії.

Тема 5. Особливості та традиційні страви  російської, української, білоруської кухонь.

  1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

с. р.

1

2

3

4

5

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. Зміст та завдання курсу дисципліни «Кухня народів світу».

Особливості та традиційні страви  болгарської та югославської кухонь, кухонь країн Прибалтики.

Асортимент страв, особливості їх приготування та види кулінарної обробки сировини. Основні фактори, які визначають особливості цих кухонь. Особливість, традиційні страви і рекомендації до меню для туристів з Болгарії, Югославії.

Особливість, традиційні страви і рекомендації до меню для туристів з Латвії, Литви, Естонії. Правила подання страв.

Практичне заняття 1. Асортимент страв болгарської та югославської кухонь. Особливості приготування

Практичне заняття 2. Асортимент страв кухонь Прибалтики. югославської кухонь. Особливості приготування страв

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2

Тема 2 Особливості та традиційні страви  угорської  та німецької кухонь.

 

 

 

 

Традиційні страви та особливості кухонь, основні кулінарні прийоми, які застосовують у приготуванні страв угорської та німецької кухонь. Особливість харчування народів Угорщини та Німеччини. Асортимент страв та особливості їх приготування.

Рекомендації до меню для туристів з Угорщини, Німеччини, Румунії, Чехії, Словенії, Польщі. Правила подання страв та їх асортимент, види меню.

Практичне заняття 1. Асортимент страв угорської, польської кухонь. Особливості приготування страв.

Практичне заняття 2. Асортимент страв німецької, румунської кухонь. Особливості приготування страв

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Тема 3. Особливості та традиційні страви  англійської та французької кухонь.

 

 

 

 

Особливості приготування страв англійської та французької кухонь, застосування методів теплової обробки продуктів. Традиційні страви та особливості кухонь Англії, Франції, Італії, арабських країн та країн Африки. Асортимент страв та особливості їх приготування.

Рекомендації до меню для туристів з Англії, Франції, Італії та арабських країн та країн Африки. Правила подання страв та їх асортимент.

Практичне заняття 1. Асортимент страв угорської, польської кухонь. Особливості приготування страв.

 Практичне заняття 2. Асортимент страв німецької, румунської кухонь. Особливості приготування страв.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

Разом за змістовним модулем 1

32

10

6

16

Тема 4. Особливості та традиційні страви  скандинавської та північно - американської  кухонь, кухонь Китаю, Кореї, Японії.

 

 

 

 

Традиційні страви та особливості скандинавських та північноамериканських кухонь. Асортимент страв та особливості їх приготування. Фактори, які визначають основу  кухонь Китаю, Кореї, Японії. Вплив географічних особливостей на приготування  страв.

Вплив релігійних уявлень на приготування страв. Рекомендації до меню для туристів скандинавських та північноамериканських країн,

Китаю, Кореї, Японії.

Практичне заняття 1. Асортимент страв скандинавських та північноамериканських кухонь. Особливості приготування страв.

Практичне заняття 2. Асортимент страв китайської, корейської, японської кухонь. Особливості приготування страв.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Тема 5. Особливості та традиційні страви  російської, української, білоруської кухонь.

 

 

 

 

Традиційні страви та особливості  російської, української, білоруської кухонь.. Асортимент страв та особливості їх приготування. Вплив природних, соціальних, економічних та історичних факторів на розвиток кухонь Росії, України, Білорусії, Грузії, Вірменії.

Рекомендації до меню для туристів з Росії, України, Білорусії, Грузії, Вірменії. Види теплової обробки, які застосовують  для приготування страв російської, української, білоруської, грузинської, вірменської кухонь. 

Практичне заняття 1. Асортимент страв російської, української та білоруської кухонь. Особливості приготування страв.

Практичне заняття 1. Асортимент страв грузинської, вірменської. Особливості приготування страв. Складання меню для туристів з різноманітних країн

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

4

Разом за змістовним модулем 2

22

18

6

8

 

 

 

 

 

Усього годин

54

36

12

24