MENU

Затверджено

Наказ ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

31.08.2012   № 49

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

від «31» 08. 2012 року

                                                                                                                                             протокол № 1

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок  переведення, відрахування

та поновлення студентів

у ВСП «Бердянський коледж  Таврійського

державного агротехнологічного університету»

 (наказ МОУ від 15.07.1996 р., № 245)

     Дане Положення регулює питання переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, а також питання відрахування та поновлення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст.

1   Переведення студентів

     1.1   Переведення студентів з іншого навчального закладу до коледжу незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою директорів (ректорів) обох закладів освіти.

     1.2  Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з освітою на інший, з однією спеціальності, за якою здійснюється  підготовка молодших спеціалістів, на іншу в межах коледжу здійснює директор.

     1.3  Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані коледжу, проводиться як правило, під час літніх або зимових канікул.

     1.4  Особи, які вступили до коледжу і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

     При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

     1.5  Особи, які навчались в коледжі на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

     Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в коледжі чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

     1.6   Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому навчальному закладі освіти, можуть бути переведені до коледжу на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в коледжі на договірній основі.

     1.7   Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до коледжу.

     1.8   При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа), або тристоронніх (студент, коледж і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напряму підготовки фахівця з технікуму на інший, з однієї спеціальності, форми на іншу, або з коледжу до іншого вищого закладу освіти здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства.

     1.9   Переведення студентів на перший курс коледжу забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні коледж.

     1.10   Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я директора коледжу, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до директора того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.

     1.11  При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці директор вищого закладу видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

     1.12   Директор коледжу, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У коледжі, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

     1.13  Директор вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

2   Відрахування студентів

 1. Студент може бути відрахований з коледжу:
 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією, а у разі необхідності – з комісією у справах неповнолітніх);
 • за порушення умов контракту;
 • появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
 • вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

     2.2 Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

3   Поновлення до складу студентів

     3.1   Поновлення до складу студентів здійснюється директором коледжу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

     3.2   Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до коледжу.

     3.3   Особи, які відраховані з вищих закладів освіти ІІІ, IV рівнів акредитації, можуть бути поновлені на навчання до коледжу.

     3.4   Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у коледжі протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на  навчання або причина відмови.

     3.5  Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється директором коледжу. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

     3.6  Поновлення студентів на перший курс коледжу забороняється. Директор коледжу має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

4   Оформлення документів

     4.1  Студенту, який відрахований з коледжу, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93 р. № 1058 «Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні», та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки підписаної директором коледжу і скріпленої гербовою печаткою, завірена завідуючим відділенням залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом зав. відділенням учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.

     4.2 Відомості про вивчені дисципліни та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.

     4.3 При заповненні академічної довідки студентам, які навчалися без відриву від виробництва, в графі «Кількість годин за навчальним планом» ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.

     4.4   Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком дисциплін, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться дисципліни, складені в інших закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти.

     4.5   До академічної довідки не вносяться дисципліни, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу коледжу не складали екзамени і заліки, видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

     4.6   Студенту, який поновлений у коледжі, видається залікова книжка з проставленими перерахованими дисциплінами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перерахування дисциплін здійснює завідуючий відділенням.

     4.7   До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

     4.8   Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:

 • порядковий реєстраційний номер;
 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;
 • номер академічної довідки;
 • дата видачі;
 • підпис особи, яка одержала довідку;
 • підстава видачі академічної довідки.