MENU

Затверджено

Наказ ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

31.08.2012   № 49

                   Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

від «31» 08. 2012 року

                                                                                                          протокол № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО САМОСТІЙНУ  РОБОТУ СТУДЕНТІВ У

ВСП «Бердянський коледж Таврійського

державного агротехнологічного університету»

(складено на підставі „Положення про організацію навчального

процесу у вищих навчальних закладах ”, затвердженого

 МОН України 2 червня 1993 року № 161)

1 Загальні положення 

1.1  Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів, потребує суттєвої модернізації вищої освіти. Це неможливо без підвищення ролі самостійної роботи студентів, посилення значимості викладацького складу, керівництва коледжу, відділень у розвитку навичок самостійної роботи, стимулювання професійного зростання студентів, вихованні їхньої творчої активності.

1.2  Метою цього Положення є визначення вимог та умов, необхідних для організації самостійної навчальної праці студентів.

1.3  Це Положення спрямоване на вирішення таких завдань:

1.3.1 створення умов для реалізації єдиного підходу викладачів до організації самостійної роботи студентів;

1.3.2 сприяння формуванню у студентів навичок самостійної навчальної та практичної роботи;

1.3.3 сприяння розвитку й поглибленню професійних і практичних інтересів студентів;

1.3.4 сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців;

1.3.5 створення умов для гармонічного творчого розвитку особистості студента.

2   Організаційно-методична частина

2.1 Самостійна робота студентів є невід’ємною складовою освітнього процесу у коледжі.

2.2  Самостійна робота студентів відповідно до нових державних освітніх стандартів повинна становити не менш як 50% часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Мінагрополітики та продовольства України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.

2.3 Метою самостійної роботи студентів є підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці через формування їхніх вмінь та ключових навичок.

2.4 Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основної освітньої програми та послідовне вироблення навичок ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні світових стандартів.

2.5 Самостійна робота студентів охоплює:

2.5.1 підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо);

2.5.2 виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру;

2.5.3 самостійну роботу над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до навчально-тематичних планів;

2.5.4 підготовку до практики та виконання завдань, передбачених практикою;

2.5.5 підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до курсових і комплексних контрольних робіт;

2.5.6 підготовку до підсумкової державної атестації, у тому числі виконання дипломної роботи.

2.6 Самостійна робота, не передбачена освітньою програмою, навчальним планом і навчально-методичними матеріалами, що розкриває і конкретизує її зміст, здійснюється з ініціативи студентів з метою реалізації власних навчальних інтересів.

Умови для самостійної роботи

3.1 Умови для самостійної роботи створюються коледжем. Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення самостійної роботи студентів включає:

3.1.1 бібліотеку з читальним залом, укомплектовану відповідно до чинних норм;

3.1.2  комп’ютерні класи з можливістю роботи в Інтернеті;

3.1.3 місця проходження практики (бази практики) відповідно до укладених договорів;

3.1.4   аудиторії для підготовки;

3.1.5 навчальну й навчально-методичну літературу, розроблену з урахуванням збільшення частки самостійної роботи студентів, та інші матеріали.

4  Організація самостійної роботи

4.1 Організацію самостійної роботи студентів здійснюють відділення, а також самі студенти.

4.2 Самостійна робота студентів може бути організована під керівництвом викладача (відповідно до розкладу) в групі або підгрупі, а також індивідуально, на консультації у відповідно відведений для цього день.

4.3 Організація самостійної роботи включає розробку необхідної документації, що регламентує самостійну діяльність студентів, у тому числі положення про самостійну роботу студентів.

4.4 Співвідношення самостійної й аудиторної роботи студентів з вивчення навчальних дисциплін, а також окремих розділів і тем визначається робочим навчальним планом на основі узгодження з відділеннями з урахуванням наявності, доступності та якості навчальних і наукових видань, рівня складності дисципліни або розділу, теми.

4.5 У межах підготовки студентів до самостійної навчальної роботи з метою формування первинних навичок самостійної роботи доцільно використовувати метод вказівки до виконання самостійної роботи, які складають викладачі.

4.6  Організація і контроль ходу і змісту навчальної самостійної роботи і її результатів здійснюються викладачами коледжу.

4.7 З власної ініціативи циклові комісії можуть проводити студентські навчальні, наукові й науково-практичні заходи (олімпіади, конференції, симпозіуми, тощо).

5. Вимоги до самостійної роботи

5.1 Самостійна навчальна робота виконується студентами під керівництвом викладача, що здійснює аудиторну роботу в цій навчальній групі.

5.2  Самостійна робота студентів повинна мати такі ознаки:

5.2.1 бути виконаною особисто студентом або студентською групою, де кожен її член самостійно виконує свою частину колективної роботи:

5.2.2 являти собою закінчену розробку (закінчений етап розробки), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів:

5.2.3 демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що досліджуються;

5.2.4 містити певні елементи новизни.

5.3 Самостійна письмова робота оформляється відповідно до вимог, розроблених викладачами коледжу.

6  Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи

6.1 Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне враховувати специфіку цього роду діяльності студентів і викладачів.

6.2 Навчально-методичні та навчальні матеріали й видання повинні містити в собі рекомендації для самостійної роботи студентів.

6.3 Рекомендації із самостійного вивчення або повторення навчального матеріалу повинні містити в собі вказівки щодо терміну, обсягу, якості засвоєння матеріалу із зазначенням навчальних і наукових видань, що використовуються з цією метою, а також питання для самоконтролю, тести, контрольні завдання, приклади оформлення самостійної письмової роботи.

6.4 Навчальні видання, що розробляються кафедрами з урахуванням збільшення частки самостійної роботи студентів, повинні містити в собі методичні вказівки й рекомендації з самостійної роботи й оформлятися так, щоб ключові моменти тексту (визначення, ідеї, концепції, тощо) були виділені.

7   Контроль самостійної роботи

7.1 Результати самостійної роботи студентів оцінюються викладачем відповідного курсу.

7.2 Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем з таких варіантів:

7.2.1 індивідуальна робота студентів;

7.2.2 поточний контроль на основі виконання лабораторних робіт;

7.2.3 поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді тощо на практичних або семінарських заняттях;

7.2.4 усна доповідь та/або письмовий звіт про результати розв’язання виробничої ситуації;

7.2.5 вирішення ситуаційних завдань;

7.2.6 конспект, виконаний з теми, що вивчалась самостійно;

7.2.7 тестування, виконання письмової контрольної роботи;

7.2.8 рейтингова система оцінки знань студентів за блоками (модулями) дисципліни, що вивчалась, циклами дисциплін;

7.2.9 звіт про проходження практики та виконання завдань, передбачених практикою.

7.3 Форми поточного контролю:

  • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв.);
  • письмове фронтальне опитування на початку або в кінці лекції (5-10 хв.). відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час (на окремих аркушах);
  • фронтальний контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв.) проводиться на початку семінарських, практичних чи лабораторних занять;
  • перевірка домашніх завдань;
  • перевірка набутих вмінь на практичних, лабораторних заняттях;
  • тестова перевірка знань студентів;
  • інші форми.

7.4 Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу, проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною („зараховано” або „не зараховано”), або за 5- бальною шкалою. Консультації та поточний контроль викладачі можуть проводити згідно з графіку консультацій та додаткових занять.

            Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі обліку навчальних занять групи на окремій сторінці за відповідну тему або в журналах консультацій викладачів.

 

Розробила

заст. директора з навчальної роботи  Л.І.Головко