MENU

Затверджено

Наказ ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

31.08.2012   № 49

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

від «31» 08. 2012 року

протокол № 1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про семестровий контроль

ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного

агротехнологічного університету»

(складено на підставі „Положення про організацію навчального

процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого

 МОН України 2 червня 1993 року № 161)

1. Загальні положення

1.1 Семестровий контроль проводиться з метою оцінки засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу з конкретної навчальної дисципліни.

1.2 Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку.

1.3 Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу визначеною програмою дисципліни.

1.4 Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоювання студентом теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни за семестр.

1.5 Семестровий диференційований залік полягає в оцінці засвоювання студентом навчальної дисципліни за результатами виконання завдань (теоретичних занять, лабораторних, практичних, розрахункових, графічних, розрахунково-графічних робіт, тощо) і не передбачає обов’язкової присутності встигаючого студента.

1.6 Екзамени і заліки – є єдиним критерієм підсумкової успішності студентів (за виключенням модульного контролю).

1.7 Кількість семестрових екзаменів регулюються ОПП (освітньо-професійною програмою) спеціальності й навчальним планом, але не може перевищувати п’яти за семестр.

1.8 Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом.

2. Організація проведення семестрового контролю

2.1.Екзамени проводяться за відповідним розкладом, який доводиться до відома студентів не пізніше , як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначається коледжем.

2.2.Розклад екзаменів складається завідувачем відділення та затверджується заступником директора з навчальної роботи. Розклад Державної підсумкової атестації на ІІ курсі та ДЕК на старших курсах складається окремо навчальною частиною та затверджуються директором коледжу.

2.3. Тривалість перерви між екзаменами повинна становити 2-3 дні.

2.4. Протягом дня в навчальній групі дозволяється проводити тільки один екзамен.

2.5. Викладачам – екзаменаторам не дозволяється змінювати час і місце проведення екзамену. У окремих випадках, тільки за погодженням із завідувачем відділення.

2.6.  На І-ІІ курсі оцінка знань з предметів загальноосвітнього циклу проводиться за 12-ти бальною шкалою, а дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста за 4-бальною шкалою, відповідно до наказу МОН від 17.06.10.  № 587. З метою обчислення середнього балу студента за ІІІ - ІVсеместр для визначення стипендії шкільні бали 12 бальної системи перерахувати у 4 бальну систему. Перерахування здійснити за шкалою:

            10 - 12 балів – «5»

              7 - 9 балів   – «4»

              4 - 6 балів   – «3»

              1 – 3 балів  – «2»

2.7. Оцінка знань на екзаменах проводиться за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка «незадовільно» до залікової книжки не виставляється.

2.8. Присутність сторонніх осіб на екзаменах без дозволу директора або його заступника з навчальної роботи забороняється.

2.9. За поважними причинами дозволяється складати екзамени достроково з дозволу заступника директора з навчальної роботи.

3. Допуск студентів до семестрового контролю

3.1. До семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку) студент допускається, якщо він виконав усі види робіт, передбачених навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни (лабораторні, практичні, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи і проекти та інше).

3.2. Питання допуску студентів до заліку або екзамену вирішує завідувач відділенням за поданням викладача кожної конкретної дисципліни.

3.3. За поданням завідуючого відділенням наказом директора коледжу окремим студентам при пропуску занять через поважної причини (хвороба протягом семестру, складні сімейні  обставини, підготовка й участь у республіканських, міжнародних змаганнях, культурно-просвітницькій роботі, науково-дослідницькій роботі тощо) можуть установлюватися індивідуальні терміни здачі заліків і екзаменів.

4. Підготовка екзаменаційних матеріалів і методика проведення екзаменів

4.1. Екзаменатор може на свій вибір за погодженням з навчальною частиною обрати будь-яку форму проведення екзамену. Традиційною вважається форма проведення в усній або письмовій формі, за тестами, з використанням комп’ютера. Форму проведення визначає циклова комісія за узгодженим з заступником директора з навчальної роботи.

4.2. Кількість  екзаменаційних білетів повинна бути не меншою кількості студентів у групі. До екзаменаційних білетів, залежно від характеру дисципліни, поряд з теоретичними питаннями можуть бути включені задачі. Кількість питань у білеті не менше трьох. Питання, включені до екзаменаційних білетів повинні в цілому охоплювати основний зміст розділів дисциплін, які вивчаються в даному семестрі. Зміст екзаменаційних білетів розглядаються на цикловій комісії та затверджується її головою.

4.3. Екзаменаційні білети та перелік екзаменаційних питань затверджується заступником директора з навчальної роботи, не пізніше ніж за 2 тижні до початку сесії.

4.4. Екзаменаційні білети для усних та теми для письмових екзаменів до відома студентів не доводяться. За місяць до початку екзаменаційної сесії дозволяється доводити до відома студентів питання для повторного вивчення матеріалу, складеного у послідовному порядку.

4.5. Прибувши на екзамен, студент пред’являє екзаменатору залікову книжку. Екзаменаційна оцінка виставляється спочатку до екзаменаційної відомості й лише після цього заноситься до залікової книжки.

4.6. Час на підготовку студентів до відповіді на питання екзаменаційного білета відводиться не менше 0,5 години, якщо екзамен проводиться в усній формі. Екзамен в усній формі проводиться в спокійній, доброзичливій обстановці. Екзаменатор повинен уважно вислухати відповіді по кожному питанню. У бесіді із студентом екзаменатор може запропонувати студенту уточнити або розкрити більш докладно окремі положення, поставлені в тому чи іншому питанні білета. Для більш повної та об’єктивної оцінки знань студента екзаменатор може поставити студенту питання, які відносяться до даної дисципліни.

4.7. При усній формі на екзамен одночасно запрошується 5-6 студентів. Відповіді студента заслуховуються екзаменатором протягом 10-15 хвилин. Якщо відповіді на питання правильно викладені в письмовому вигляді – тривалість екзамену може бути скорочена.

4.8. Під час екзамену студент з дозволу викладача може користуватися довідковою літературою, програмами, макетами, картами та іншими наочними посібниками.

4.9. Письмові екзаменаційні роботи виконуються на листі із штампом навчального закладу. Письмові екзамени проводяться одночасно зі всім складом групи.

5. Документація семестрового контролю

5.1. Результати складання екзаменів, диференційованих заліків, вносяться у відповідні відомості, залікову книжку студента. Іспит та диференційований залік також у журнал навчальних занять.

5.2. До залікової книжки записується повна назва навчальної дисципліни та кількість годин за навчальним планом. Термін прославлення оцінок викладачем повинен відповідати терміну вказаному у розкладі екзаменів, у розкладу навчальних занять. Відхилення від даних термінів не дозволяється.

5.3. Після завершення екзамену екзаменатор підбиває підсумки екзамену, указуючи кількість отриманих відмінних, добрих, задовільних і незадовільних оцінок. Напроти прізвищ студентів, які не з’явилися на екзамен з поважних причин, робиться помітка «не з’явився».

5.4. Екзаменаційну відомість викладач у день завершення екзамену або не пізніше наступного після дня здає секретареві навчальної частині, після ознайомленні з результатами екзамену завідувача відділення, який ставить внизу підпис на відомості.

5.5. Залікову відомість викладач у день складання заліку або не пізніше наступного після заліку дня здає завідувачу відділення. Завідувач відділення здає залікові відомості сформовані по групам не пізніше ніж у десятиденний термін після наступного семестру секретарю навчальної частини.

5.6. Після літньої екзаменаційної сесії завідувач відділення організує оформлення залікових книжок у відповідності із наказом про переведення студентів на наступний курс, та завіряє їх у заступника директора з навчальної роботи.

6. Перескладання екзаменів і заліків, відрахування

студентів за підсумками семестрового контролю

6.1. Заборгованості студентам дозволяється ліквідувати до початку наступного семестру.

6.2. Повторне складання екзаменів дозволяється не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачеві, другий – комісії, яку організовує завідувач відділенням. У складі комісії повинно бути не менше трьох чоловік, у тому числі викладачі циклових комісій, на якій вивчається дана дисципліна, або особа, уповноважена завідуючим відділення. Комісія призначається наказом директора коледжу.

6.3. Термін ліквідації академічної заборгованості за результатами літньої екзаменаційної сесії встановлюється заступником директора з навчальної роботи. Заборгованість повинна бути ліквідована до початку нового навчального року.

6.4. Перекладання екзаменів і заліків з метою підвищення оцінки дозволяється за дозволом директора коледжу або його заступника з навчальної роботи.

6.5. Студенти, які не з’явились на екзамен без поважних причин, вважаться такими, що одержали оцінку «незадовільно».

6.6. Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з навчального закладу.

6.7. Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість до початку наступного семестру з навчального закладу відраховуються.  

 

Розробила:

Заст. директора з навчальної роботи  Л.І.Головко